Tin Buồn

Được tin thầy  Phạm Khắc Hàm, Ban Vật Lý Lý Thuyết đã từ trần ngày 01-06-2024 tại California. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Khắc Hàm và tang quyến. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng. =================

Vô cùng thương tiếc anh Hoàng Quốc Vĩnh, Khoa Hóa   đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Hoàng Quốc Vĩnh. Cầu xin linh hồn anh Vĩnh mau sớm về cõi niêt bàn.

                                      ==============

Được tin phu nhân của thầy Phạm Hoàng Hộ, nhũ danh Ngô Hồng Nga, khoa Sinh, vừa từ trần tại Canada, hưởng thọ 84 tuổi, Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Hoàng Hộ cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của mau sớm về cõi vĩnh hằng.

==============

Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Văn Ba, MPC, Khoa Vật Lý đã vĩnh viễn ra đi ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Nguyễn Văn Ba. Cầu xin linh hồn anh Ba mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Vô cùng thương tiếc anh Trần Thừa Định, MPC, Khoa Vật Lý đã vĩnh viễn ra đi ở Texas. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Trần Thừa Định. Cầu xin linh hồn anh Định mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Được tin tr Thân mẫu của bạn Nguyễn Thị Kim Loan, Khoa Sinh. Nhạc mẫu anh Dương Xuân Phúc, Khoa Địa chất. Đã qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Nguyễn Thị Kim Loan, anh chị Dương Xuân Phúc Cúc và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin Thân ph của bạn Trần Thi Minh Châu, Nhạc ph của bạn Nguyễn Nam Huấn, khoa Hóa vừa qua đời ở Sydney. Hưởng thọ 102 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Minh Châu và Nam Huấn cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi Niết bàn

 ==============

Vô cùng thương tiếc anh Bùi Văn Vương, Khoa Hóa  đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Bùi Văn Vương. Cầu xin linh hồn anh Vương mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Vô cùng thương tiếc anh Huỳnh Trần Giáo, Khoa Sinh Lớp D   đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Huỳnh Trần Giáo. Cầu xin linh hồn anh Giáo mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Được tin Thân mẫu của bạn Đặng Ánh Nguyệt, Khoa Hóa. Đã qua đời ở Marseille - France. Hưởng thọ 97 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đặng Ánh Nguyệt tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Đoàn Chánh Hạnh, Khoa Sinh. Đã qua đời ở SàiGòn. Hưởng thọ 100 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đoàn Chánh Hạnh và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

====================

Vô cùng thương tiếc anh Lê Tiến Nam, Khoa Sinh Lớp E   đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Lê Tiến Nam. Cầu xin linh hồn anh Nam mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Được tin thầy  Cù An Hưng, Khoa Toán vừa từ trần tại Việt Nam. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Cù An Hưng và tang quyến. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

=================

Được tin cô Tô Ngọc Anh, khoa Sinh, ban Thực Vật vừa từ trần tại Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình Tô Ngọc Anh cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của cô mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                                                      ===============

Được tin thầy Ngô Quốc Thành, khoa Hóa vừa từ trần tại USA, Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Ngô Quốc Thành cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

===============

Được tin Nhạc Mẫu của bạn Vũ Phan Quang​,  khoa Sinh ​vừa qua đời ở California, hưởng thọ 96 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Phan Quang + Đặng Thanh Thủy  và gia đình. Cầu xin linh hồn của bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

=============== 

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Thi Minh Châu, Nhạc mẫu của bạn Nguyễn Nam Huấn, khoa Hóa vừa qua đời ở Sydney. Hưởng thọ 99 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Minh Châu và Nam Huấn cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi Niết bàn

====

Được tin anh Nguyễn Nghĩa Trung, Khoa Hóa.  Vừa qua đời ở Canada. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  chị Trần Kim Dung và gia đình. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

===========

Được tin Thân mẫu của bạn Doãn Thị Kim Oanh, Khoa Vật Lý. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Doãn Thị Kim Oanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân phụ của bạn Phan Tiến, SPCN. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Phan Tiến và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Ung Hoàng Oanh, Khoa Địa Chất. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Ung Hoàng Oanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân phụ của bạn Nguyễn Hoàng Trâm, Khoa Hóa. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Nguyễn Hoàng Trâm và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin thầy  Vũ Duy Chân, vừa từ trần tại Pháp. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng cô Thái Antang quyến. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

                                                                      ===============

Được tin thầy Ngô Quốc Thành, khoa Hóa vừa từ trần tại USA, Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Ngô Quốc Thành cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

===============

Được tin Nhạc Mẫu của bạn Vũ Phan Quang​,  khoa Sinh ​vừa qua đời ở California, hưởng thọ 96 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Phan Quang + Đặng Thanh Thủy  và gia đình. Cầu xin linh hồn của bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

=============== 

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Thi Minh Châu, Nhạc mẫu của bạn Nguyễn Nam Huấn, khoa Hóa vừa qua đời ở Sydney. Hưởng thọ 99 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Minh Châu và Nam Huấn cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi Niết bàn

====

Được tin anh Nguyễn Nghĩa Trung, Khoa Hóa.  Vừa qua đời ở Canada. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  chị Trần Kim Dung và gia đình. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

===========

Được tin Thân mẫu của bạn Doãn Thị Kim Oanh, Khoa Vật Lý. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Doãn Thị Kim Oanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân phụ của bạn Phan Tiến, SPCN. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Phan Tiến và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Ung Hoàng Oanh, Khoa Địa Chất. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Ung Hoàng Oanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân phụ của bạn Nguyễn Hoàng Trâm, Khoa Hóa. Đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Nguyễn Hoàng Trâm và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin thầy  Vũ Duy Chân, vừa từ trần tại Pháp. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng cô Thái Antang quyến. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

Được tin Bùi Thị Lạng, ban Động Vật, vừa từ trần tại Việt Nam. Hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình cô Bùi Thị Lạng cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của mau sớm về cõi vĩnh hằng.

Được tin thầy La Hớn Nam, ban Hữu cơ khoa Hóa, ban Hữu cơ vừa từ trần tại Melbourne, Australia. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy La Hớn Nam cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.


Được tin Phu quân của bạn Đoàn Kim Hoa, khoa Sinh, đã qua đời ở California, USA. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đoàn Kim Hoa và tang quyến. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

=====

Được tin thầy Lý Xuân Thành, khoa Sinh, ban Thực Vật vừa từ trần tại California, USA. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lý Xuân Thành cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.


Được tin thầy Nguyễn Hữu Phương, ban Điện tử vừa từ trần tại Việt Nam, Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Hữu Phương cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                        ==============

Được tin thầy Lưu Trọng Hà, khoa Sinh vừa từ trần tại USA, Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lưu Trọng Hà cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                        ==============


Được tin Nhạc mẫu của anh Bùi Văn Thừa, khoa Hóa vừa qua đời ở Sàigòn. Hưởng thọ 102 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Bùi Văn Thừa+Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi vĩnh hằng.

                                         ==============

Vô cùng thương tiếc bạn Đỗ Hồng Phượng, Khoa Sinh đã vĩnh viễn ra đi ở USA. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh bạn Đỗ Hồng Phượng. Cầu xin linh hồn bạn Hồng Phượng mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Ngọc Danh( Tư Chà), MPC 74 vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Trần Ngọc Danh cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi vĩnh hằng

-----------

Được tin Nhạc mẫu Nhạc phụ của bạn Nguyễn Đức Thuận, vừa qua đời ở Canada. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Đức Thuận cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Hai Bác được sớm về cõi vĩnh hằng

-----------

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Thị Thanh Tuyền, Khoa Sinh, vừa từ trần ở Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Thị Thanh Tuyền cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin anh Nguyễn Hữu Chữ, khoa Hóa, vừa từ trần tại Melbourne-Australia. Hưởng thọ 83 tuổi. Nhóm cựu Sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nguyễn Hữu Chữ cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của anh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

      ==============

Vô cùng thương tiếc bạn Nguyễn Thị Tuyết, Lớp C Khoa Sinh đã vĩnh viễn ra đi ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh chNguyễn Thị Tuyết. Cầu xin linh hồn bạn Nguyễn Thị Tuyếtmau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Vô cùng thương tiếc bạn Nguyễn Thị Quang, Lớp B Khoa Sinh đã vĩnh viễn ra đi ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh chị Nguyễn Thị Quang. Cầu xin linh hồn bạn Nguyễn Thị Quang mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Được tin thầy Trần Hữu Chí, khoa Điện tử, vừa từ trần tại Pháp. Hưởng thọ 82 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Trần Hữu Chí cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================Được tin thầy Trần Hữu Chí, khoa Điện tử, vừa từ trần tại Pháp. Hưởng thọ 82 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Trần Hữu Chí cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================


Được tin Nhạc phụ của anh Nguyễn Bá Chính , Khoa Hóa, đã mãn phần tại Melbourne, Australia, hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm Cựu Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng anh ch Nguyễn Bá Chính  và tang quyến. Cầu xin linh hồn của cụ được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

  ==============================

Được tin thầy Bùi Minh Đức, khoa Địa chất, vừa từ trần tại Thụy Sĩ. Hưởng thọ 83 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Bùi Minh Đức cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================


Được tin Thân phụ của bạn Trần Nhứt Lang, Khoa Hóa. Đã qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Nhứt Lang tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Lý Kim Lang, khoa Sinh vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Kim Lang cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi Niết bàn

-----------

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Huyền Linh, Nhạc mẫu của bạn Trương Ngọc Thanh, khoa Sinh vừa qua đời ở SàiGòn. Hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Huyền Linh Ngọc Thanh cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm về cõi Niết bàn

-----------

Vô cùng thương tiếc bạn Lê Minh Vĩnh, Khoa Hóa đã vĩnh viễn ra đi ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Lê Minh Vĩnh. Cầu xin linh hồn bạn Minh Vĩnh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Vô cùng thương tiếc bạn Phạm Thanh Vân, Khoa Sinh đã vĩnh viễn ra đi ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh anh Phạm Thanh Vân. Cầu xin linh hồn bạn Thanh Vân mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                      ==============

Được tin trễ, thầy Hà Ngọc Long, phu quân của cô Hà Ngọc Kim Anh, vừa từ trần tại Việt Nam. Hưởng thọ 84 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng cô Hà Ngọc Kim Anh và tang quyến. Cầu xin linh hồn của Thầy mau sớm về cõi niết bàn. 


====================

Được tin thầy Phạm Thành Hổ, khoa Sinh, vừa từ trần ở Việt Nam. Hưởng thọ 83 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Thành Hổ cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Nhạc phụ của thầy Đỗ Ngọc Bách, Khoa Vật Lý, đã mãn phần tại Pháp ngày 08-03-2022, hưởng thọ 103 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng thầy cô Đỗ Ngọc Bách tang quyến. Cầu xin linh hồn của cụ được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

====================


Được tin tr Thân mẫu của anh Nguyễn Nam Huấn, Mẹ chồng của bạn Nguyễn Minh Châu, khoa Hóa đã qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Nguyễn Nam Huấn + Minh Châu và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

================


Vô cùng thương tiếc anh Trương Văn Việt, Khoa Hoá, phu quân của chị  Nguyễn Thị Minh Phụng, Khoa Sinh, đã vĩnh viễn ra đi ở Edmonton Canada. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với chị Phụng tang quyến. Cầu xin linh hồn anh Trương Văn Việt mau sớm về cõi vĩnh hằng.

=============

Được tin thầy Lưu Thanh Lâm, khoa Điện tử, vừa từ trần tại Pháp. Hưởng thọ 83 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình cô Mỹ Phương cùng tang quyến . Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi Niết bàn.

Được tin cô Hồ Thị Kim Cương, hiền thê của thầy Huỳnh Văn Công, vừa từ trần tại Pháp. Hưởng thọ 74 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng thầy Huỳnh Văn Công gia đình. Cầu xin linh hồn của cô mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin trThân mẫu của bạn Nguyễn Anho, Khoa Hóa, đã qua đời ở Pháp, hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Anh Hào và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================


Được tin thầy Đoàn Xuân Liêm, Giảng nghiệm viên phòng Hóa Vô cơ, vừa từ trần tại Brisbane, Australia. Hưởng thọ 73 tuổi. Nhóm Giảng Viên và cựu Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng cô Lương Thị Minh và tang quyến.. Cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria sớm đưa linh hồn của thầy về nước Thiên đàng, hưởng dung nhan Chúa.


Trang web những lời phân ưu gửi đến thầy Đoàn Xuân Liêm.


--------------------------------------

Được tin anh Phan Chi Hiệp (phở An), cựu SV Khoa Hóa và nghiệm chế viên bán thời ở Đại Học Khoa Học SàiGòn.  Vừa từ trần tại Sydney. Hưởng thọ 70 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính chia buồn cùng chị Hiệp tang quyến. Cầu xin linh hồn của anh Phan Chi Hiệp mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Vô cùng thương tiếc chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Khoa Sinh lớp E, hiền thê của anh Vũ Tiến Nam Khoa Sinh lớp D, đã vĩnh viễn ra đi ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với anh Vũ Tiến Nam và tang quyến. Cầu xin linh hồn chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng mau sớm về cõi Niết bàn.

--------------------------------------


Được tin Phu quân của bạn Võ Thị Tuyết Mai, khoa Hóa, đã qua đời ở Paris. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Võ Thị Tuyết Mai và gia đình. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

=====

Được tin Hiền thê của anh Nguyễn Bá Lân, SLSH, đã qua đời ở Sàigòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Nguyễn Bá Lân và gia đình. Cầu xin linh hồn của chị mau sớm về cõi vĩnh hằng.

=====

Được tin thầy Nguyễn Hữu Quang, Khoa Vật Lý, vừa từ trần ở Canada, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Hữu Quang. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

========

Được tin Thân mẫu của bạn Phạm Thị Dung (Chí Thành), Khoa Sinh, đã qua đời ở Melbourne. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phạm Thị Dung và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

==============

Vô cùng thương tiếc bạn Trần Tuyết Nga, Khoa Sinh đã vĩnh viễn ra đi ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với các cháu Ngọc Anh, Thúy Anh, Đỗ Anh và gia đinh. Cầu xin linh hồn bạn Tuyết Nga mau sớm về cõi vĩnh hằng.

==============

Được tin trễ, Thân mẫu của bạn Trần Văn Trà, Khoa Sinh, đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Văn Trà+ Phượng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Đình Phú, MPC, đã qua đời ở Austin, Texas, hưởng thọ 96 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Đình Phú và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin thầy Hoàng Mạnh Để , Khoa Toán vừa từ trần tại Việt Nam. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Hoàng Mạnh Để. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

======

Được tin Thân ph của bạn Nguyễn Thị Kim Loan, Khoa Sinh. Nhạc phụ anh Dương Xuân Phúc, Khoa Địa chất. Đã qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  bạn Nguyễn Thị Kim Loan, anh chị Dương Xuân Phúc Cúc và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Vô cùng thương tiếc anh Ngô Năm, Khoa Hóa, đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh của anh. Cầu xin linh hồn anh Ngô Năm mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                                                          ====================

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Khoa Hóa, đã qua đời ở Houston, Texas, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin Nhạc Mẫu của anh Trần Việt Hòa​,  SPCN ​vừa qua đời ở California, hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Trần Việt Hòa + chị Hoàng Thị Quỳnh Hoa  và gia đình. Cầu xin linh hồn của bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

=============== 

Vô cùng thương tiếc anh Mai Xuân Lân, Khoa Địa chất, đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh của anh. Cầu xin linh hồn anh Mai Xuân Lân mau sớm về cõi vĩnh hằng.

                                                                          ====================

Được tin Thân mẫu của chị Cao Thị Kim Hoàng, Khoa Hóa, đã qua đời ở Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chị Kim Hoàng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Quý, Mẹ chồng của bạn Tiêu Xuân Phượng, khoa Địa chất vừa qua đời ở Sydney, Australia. Hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Nguyễn Quý, Xuân Phượng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

--------------------------------------

Được tin trễ chồng của chị Nguyễn Thị Tuyết (trắng), Khoa Hóa, từ trần tại Pháp. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với chị Nguyễn Thị Tuyết và gia đình. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Vô cùng thương tiếc anh Đinh Ngọc Mãnh, Khoa Sinh, lớp C, đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh của anh. Cầu xin linh hồn anh Đinh Ngọc Mãnh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Được tin Thân mẫu của anh Trịnh Sơn Tùng, Khoa Sinh. Đã qua đời ở San Jose, hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Trịnh Sơn Tùng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Vô cùng thương tiếc anh Ung Thanh Hải, Khoa Hóa, đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đình của Ung Thanh Hải. Cầu xin linh hồn anh Hải mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Được tin thầy Tạ Công Quyền, khoa Vật lý Địa Cầu, vừa từ trần tại California. Hưởng thọ 75 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Tạ Công Quyền. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Được tin cô Nguyễn Thị Kim Vân, cựu SV Khoa Hóa, niên khóa 61-65, Đại Học Khoa Học SàiGòn.  Cựu GS Đại Học Y Khoa Minh Đức. Chị của các cô Kim Lịnh (Hóa Hữu cơ), Thanh Xuân, Kim Ngân (Khoa Điện tử). Vừa từ trần tại San Diego, USA. Hưởng thọ 80 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính chia buồn cùng các cô Kim Lịnh, Thanh Xuân, Kim Ngân và gia đình. Cầu xin linh hồn của cô Kim Vân mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Thanh Bình, phu quân của bạn Trần Thị Nhứt Lang, đã vĩnh viễn ra đi ở Houston, hưởng thọ 65 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với  Nhứt Lang và gia đinh. Cầu xin linh hồn anh Bình mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Tiến Dũng. Đã qua đời ở Montreal, Canada hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Tiến Dũng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin cô Trần Ngươn Phiêu, khoa Sinh, vừa từ trần tại USA. Hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình cô Trần Ngươn Phiêu. Cầu xin linh hồn của cô mau sớm về cõi Niết bàn.

====================

Được tin Thân phụ của  bạn Trần Đình Phú, Khoa Vật lý, vừa qua đời ở Texas, hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Trần Đình Phú và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Thân Phụ của bạn Lý Kim Lang, khoa Sinh, vừa qua đời ở Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lý Kim Lang và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin thầy Tôn Thất Long, phu quân của cô Đặng Bích Thủy, vừa từ trần tại Pháp. Hưởng thọ 81 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng cô Đặng Bích Thủy gia đình. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Vô cùng thương tiếc anh Huỳnh Công Trực, SLSH 73, đã vĩnh viễn ra đi ở Lyon, Pháp. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với chị Kim Yến  và gia đinh. Cầu xin linh hồn Huỳnh Công Trực mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Được tin thầy Đặng Công Minh, khoa Địa Chất, vừa từ trần tại San Jose. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Đặng Công Minh. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

===================================

Được tin Thân mẫu của Dr. Đặng Bích Thủy, Nhạc mẫu của thầy Tôn Thất Long, vừa qua đời ở Sàigon. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với cô Bích Thủy, thầy Long và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm vể cõi vĩnh hằng.

-----------------

Được tin thầy Đặng Đình Áng, khoa Toán, vừa từ trần tại Việt Nam. Hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Đặng Đình Áng. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin thầy Trần Phước Đường, vừa từ trần tại Việt Nam. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Trần Phước Đường. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin  Thân mẫu của bạn Nguyễn thị Thuý Hạnh khoa Địa Chất khoá 1975-1980 vừa qua đời sáng nay ở Úc. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Thuý Hạnh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin Ba chồng của bạn Ngô Hoàng Anh, SPCN, Thân phụ của anh LươngThế Hùng, vừa qua đời ở California. Hưởng thọ 93 tuồi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Hùng + Hoàng Anh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về  cõi vĩnh hằng

====================

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Huy Hoàng. Đã qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 97 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Huy Hoàng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin Thân phụ của thầy Phạm Hữu Nghĩa, Khoa Hóa Nhạc phụ bạn Trần Phong Thủy, Khoa Sinh vừa qua đời ở Sydney, hưởng thọ 103 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với thầy Phạm Hữu Nghĩa + Phong Thủy và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ mau sớm về nước Chúa

====================

Được tin Thân phụ của chị Phan Hòa Hiền. Nhạc phụ bạn Trần Đình Phú, Khoa Vật lý, vừa qua đời ở Texas, hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Hiền Phú và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ mau sớm về nước Chúa

====================

Được tin trễ Thân mẫu của bạn Đỗ Khắc Thông. Đã qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Thông Huệ và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin Thân mẫu của chị Nguyễn Hồng Thúy, Nhạc mẫu của anh Nguyễn Văn Cung, khoa Hóa vừa qua đời ở Thụy Sĩ. Hưởng thọ 92 tuồi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Cung Thúy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước Chúa

====================

Được tin cô Nguyễn Ngọc Hồ, vừa từ trần tại Cachan, Pháp. Hưởng thọ 84 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình cô Nguyễn Ngọc Hồ. Cầu xin linh hồn của cô mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin ông Nguyễn văn Vỹ, cựu SV Khoa Học, Sàigòn, vừa từ trần tại Minnesota, Mỹ. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình ông Nguyễn văn Vỹ. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Thân Phụ của bạn Trần Thị An Hảo, khoa Sinh vừa qua đời ở California, hưởng thọ 98 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Thị An Hảo và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin hiền thê của Giáo sư Cao Xuân An vừa từ trần tại Paris, hưởng thọ 74 tuổi. Nhóm Giảng Viên và cựu Sinh Viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Cao Xuân An. Cầu xin linh hồn của cô mau sớm về cõi vĩnh hằng.

=====================

Được tin Thân mẫu của bạn Lê Minh Gia, Nhạc mẫu của bạn Ngô Minh Hà, khoa Địa chất vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Minh Gia, Minh Hà và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

================================================

Vô cùng thương tiếc bạn Dương Ngọc Toàn, Khoa Sinh lớp C đã ra đi vĩnh viễn ở Saigon. Nhóm cựu SV Khoa Học Saign xin chia buồn với gia đinh Dương Ngọc Toàn. Cầu xin linh hồn Toàn mau sớm về cõi vĩnh hằng

========================

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Thiên Hương, Khoa Hóa Nguyễn Thiên Kim, Khoa Lý qua đời ở Rennes- Pháp. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Thiên Hương, Thiên Kim và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

========================

Được tin trễ Thân mẫu của bạn Nhâm Thị Huệ, Nhạc mẫu của bạn Đỗ Khắc Thông. Đã qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Thông Huệ và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

========================

Được tin Thân phụ của chị Nguyễn Kế Diễm Khanh, Nhạc phụ của anh Đỗ Nam Biên, vừa qua đời ở Brisbane, hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Khanh Biên và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

===============================

Được tin thầy Phạm Công Xuân , vừa từ trần tại Phoenix Arizona, Mỹ. Nhóm Giảng Viên và Sinh viên của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Công Xuân. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân mẫu của anh Nguyễn Trung Chiếu vừa qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 89 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với thầy Nguyễn Trung Chiếu và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

================================================

Vô cùng thương tiếc khi nghe tin cháu Thái Hồng Lĩnh, con trai thương quý của Võ Thu Hương và anh Thái Quang Ngà, đã vĩnh viễn ra đi ở Germany. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với anh chị Thu Hương, Ngà và gia đinh. Cầu xin linh hồn cháu mau sớm về cõi vĩnh hằng.

================================================

Được tin Thân mẫu của thầy Đoàn Xuân Liêm, khoa Hóa, vừa qua đời ở Việt Nam, hưởng thọ 99 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với thầy Đoàn Xuân Liêm và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

================================================

Được tin trễ thầy Nguyễn Thới Lai đã qua đời ở SàiGòn. Hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Thới Lai. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng

================================================

Được tin thầy Phạm Hữu Hiệp , vừa từ trần tại Toulouse, Pháp. Hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Hữu Hiệp. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng

Thơ tiếc thương thầy Phạm Hữu Hiệp 

==========

Được tin Thân phụ của bạn Huỳnh Khánh Tiết + Hạnh vừa qua đời ở Pháp. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Huỳnh Khánh Tiết + Hạnh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

==========

Được tin Thân phụ của bạn Dương Quang Tiến vừa qua đời ở Virginia. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Dương Quang Tiến và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

==========

Được tin Thân mẫu của bạn Bùi Thúy Liễu, Nhạc mẫu của bạn Trần Xuân Nhân. khoa Hóa, vừa qua đời ở Toronto. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Liễu Nhân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

========================

Được tin Thân mẫu của bạn Lâm Trọng Nghiêm. khoa Sinh, vừa qua đời ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lâm Trọng Nghiêm  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

========================

Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Kim Tân, MPC, đã vĩnh viễn ra đi ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với chị Mai Lan và gia đinh. Cầu xin linh hồn Nguyễn Kim Tân mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------------

Được tin Thân phụ của bạn Đặng Ánh Nguyệt vừa qua đời ở Pháp, hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đặng Ánh Nguyệt và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

==========

Được tin Thân phụ của anh Phạm Ngọc Sáng vừa qua đời ở Sàigon, hưởng thọ 98 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh  Phạm Ngọc Sáng  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước Chúa

==========

Được tin cô Phạm Thị Vượng, hiền thê của thầy Võ Hoàng Ân vừa từ trần tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy  Võ Hoàng Ân. Cầu xin linh hồn của cô mau sớm về cõi Niết bàn

=====================

Được tin Nhạc Phụ của anh Phan Đại Hiệp, Khoa Hóa, vừa qua đời ở Florida. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Hiệp + Tâm và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân phụ của chị Phùng Thị Thanh, Nhạc phụ anh Lê Thiện Trí, Đại Đức Phó Trụ Trì Tổ đình Phước Huệ Thích Phước Đạt vừa qua đời ở Sydney, hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chi Trí Thanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Đại Đức mau sớm về cõi niết bàn

==========

Được tin Thân phụ của chị Đặng Vũ Thúy Doan, vừa qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 101 tuỏi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chi Thúy Doan và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

==========

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Bích Vân. khoa Sinh, vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Bích Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

==========

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Lương Hương, Khoa Vật Lý đã vĩnh viễn ra đi ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đình của Lương Hương. Cầu xin linh hồn bạn Lương Hương mau sớm về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Phạm Bảo Quang, Khoa Hóa đã vĩnh viễn ra đi ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với chị Thúy Quỳnh và gia đinh. Cầu xin linh hồn bạn Phạm Bảo Quang mau sớm về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------------

Được tin Thân Phụ của hai bạn Nguyễn Khoa Hùng Nguyễn Khoa Hậu, Khoa Sinh vừa qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Khoa Hùng, Khoa Hậu và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân mẫu của bạn Đoàn Thúy Hằng, Nhạc mẫu của bạn  Đoàn Tú khoa Hóa, vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Tú Hằng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

==========

Được tin thầy Võ Văn Triều, vừa từ trần tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Võ Văn Triều. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng

==========================

Được tin thầy Nguyễn Văn Hoàng, vừa từ trần tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Văn Hoàng. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi Niết bàn

Cáo phó from gia đình thầy Nguyễn Văn Hoàng

Cám ơn của gia đình GS Nguyễn Văn Hoàng

Kỷ niệm về GS Nguyễn Văn Hoàng

Trang chia buồn với gia đình thầy Nguyễn Văn Hoàng from thầy cô KHSG

---------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Uông Đình Lôc, Khoa Hóa đã ra đi vĩnh viễn ở Saigon. Nhóm cựu SV Khoa Học Saign xin chia buồn với gia đinh Lộc. Cầu xin linh hồn Lộc mau sớm về cõi vĩnh hang

---------------------------------

Được tin Thân mẫu của bạn Bùi Thi Kim, Nhạc mẫu của anh Trần Đình Sơn khoa Hóa, vừa qua đời ở Brisbane, hưởng thọ 96 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Sơn + Kim và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

-------------------------------

Được tin trễ, Phu quân của bạn Trần Tuyết Nga, Khoa Sinh Lớp B. Anh Đỗ Khắc Hải đã qua đời ở SàiGòn, hưởng dương 63 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Tuyết Nga cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của anh Đỗ Khắc Hải  mau sớm về cõi vĩnh hằng

---------------------------------

Được tin Thân Phụ của thầy Châu Minh Trai, vừa qua đời ỏ California . Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với thầy Châu Minh Trai và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Trần Duy Khang, Khoa Vật Lý, vừa qua đời ở California. Hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Duy Khang và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

==========

Được tin Thân Mẫu của bạn Huỳnh Kim Phượng, Khoa Hóa , vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Kim Phượng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

==========

Được tin thầy IGNACE Nguyễn Văn Thạch, Khoa Toán , vừa từ trần tại Ivry, France.Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy IGNACE Nguyễn Văn Thạch và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Thị Cúc, Khoa Sinh, vừa qua đời ở Canada. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Cúc và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

==========

Được tin thầy Nguyễn Hưng, Khoa Hóa Vô cơ, vừa từ trần tại California.Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Hưng và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng

---------------------------------

Được tin Ba chồng của chị Đàm Lệ Chi,  vừa qua đời ở Brisbane. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chi Đàm Lệ Chi + Anh Minh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Mẹ của anh Nguyễn Văn Vỹ, khoa Sinh, vừa qua đời ở Adelaide. Hưởng thọ 97 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Vỹ + Liên và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước Chúa.

-------------------------------

Được tin Mẹ vợ của anh Nguyễn Văn Vỹ, khoa Sinh, vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Vỹ + Liên và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước Chúa..

-------------------------------

Được tin Nhạc Phụ của bạn Vũ Phan Quang, Khoa Sinh, vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Quang + Thủy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Trương Tuyết Phương, Khoa Sinh, vừa qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Tuyết Phương và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của chị Phạm Bạch Yến, Khoa Sinh, vừa qua đời ở Brisbane. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chị Bạch Yến và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin thầy Nguyễn Văn Khiêm, Khoa Thực Vật, vừa từ trần tại Pháp. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Văn Khiêm. Cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

Cáo phó from gia đình thầy Nguyễn Văn Khiêm

Trang chia buồn với gia đình thầy Khiêm from thầy cô KHSG

Lễ an tang GS Nguyễn Văn Khiêm  19 05 2017

------------------------------------------

Được tin Thân Phụ của chị Tô Thị Yến, Khoa Sinh vừa qua đời . Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chị Tô Thị Yến và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Mẹ vợ của anh Lê Nguyên Trúc, vừa qua đời ở Melbourne. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Trúc Lan Hương và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

------------------------------------------

Được tin Thân Phụ của chị Phạm Bạch Yến, Khoa Sinh, vừa qua đời ở Brisbane. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với chị Bạch Yến và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Bố của anh Nguyễn Nam Huấn, Bố chồng của bạn Trần Thị Minh Châu, vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Huấn Châu và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin thầy Lê Ngọc Minh, Cựu Sinh Viên Khoa Học Sàigòn, cựu Giáo sư Đại Học Đà Lạt, đã từ trần tại France

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lê Ngọc MinhCâu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng.

Cáo Phó From Gia đình Thầy Lê Ngọc Minh 

----------------------

Được tin thầy Hồ Đắc Trọng, Khoa Hóa Vô cơ, vừa từ trần ngày thứ sáu 3 tháng 3 tại California. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Hồ Đắc Trọng và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi niết bàn.

Chia buồn from thầy Chu Ngọc Thủy

Được tin bạn Hồ Đắc Trọng vửa bỏ gia đình và bạn bè Đại Học Khoa Học Saigon.

Thành thật chi buồn cùng chị và gia đình. Cầu chúc hương hồn bnạ sớm lên niết bàn.

Chia buồn from thầy Lê Vũ Cường

To  : Chi. Quy Nhơn và gia đình

Cầu xin linh hồn anh Trong sớm về cõi Niết bàn và Chân thành chia buồn cùng chi và các cháu.

Cường và Như Trang

Chia buồn from cô Lê Thị Thu Vân

Được tin anh Hồ Đắc Trọng đã mản phần ngày 3/3/2017 tại Orange County, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng chị Trọng, các cháu . Cầu xin hương linh anh Trọng sớm về cỏi Phật.

Thay mặt anh chị em bạn Hoá Hửu Cơ.

Lê thị Thu Vân

--------------------

Được tin Thân Phụ của chị Nguyễn Thi Kim Hạnh, Nhạc Phụ của anh Văn Công Thu​, ​ vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Thu Hạnh  và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

=============== 

Được tin thầy Phạm Hoàng Hộ, vừa từ trần ngày chủ nhật 29 tháng 1 tại Montreal. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Hoàng Hộ và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi niết bàn.

 Phạm Hoàng Hộ

Cáo Phó From Gia đình Thầy Phạm Hoàng Hộ

Điếu Văn đưa tiễn Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ

Chia buồn của thầy cô Khoa Học với thầy Phạm Hoàng Hộ

========================

Được tin Nhạc Mẫu của bạn Đinh Thanh Liêm​, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 90 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Đinh Thanh Liêm Mỹ Hiệp  và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

=============== 

Được tin Thân Mẫu của Dr.Tường Duy Long, MPC vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Long và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi cõi niết bàn.

----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc anh Vũ Trung Hiếu, Phu quân của Dr. Đặng Vũ Thúy Doan, đã ra đi vĩnh viễn ở Brisbane. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với chị Đặng Vũ Thúy Doan gia đinh. Cầu xin linh hồn  anh Hiếu mau sớm về cõi vĩnh hằng

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc chị Trần Kim Loan, Khoa Hóa đã từ trần ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh chị Trần Kim Loan. Cầu xin linh hồn chị Loan mau sớm về cõi niết bàn.

----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của anh Phạm Hoành, Khoa Vật Lý vừa qua đời ở Montreal, Cadana. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Phạm Hoành và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

----------------------------------------

Được tin Thân Mẫu của anh Ngô Quốc Hải , Khoa Vật Lý vừa qua đời ở Sugar land, Texas , Hoa Kỳ. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Ngô Quốc Hải và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------------

Được tin Thân Phụ của anh Lê Thiện Trí, Nhạc Phụ của chị Phùng Ngoc Thanh, vừa qua đời ở USA. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chi Trí Thanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Nguyễn Thị Bạch Lan, Khoa Sinh đã từ trần ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với anh Nguyễn Hữu Tiến  và gia đinh. Cầu xin linh hồn bạn Bạch Lan mau sớm về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------

Được tin Bố của bạn Nguyễn Mạnh Tuấn, Khoa Hóa vừa qua đời ở San Jose, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Nguyễn Mạnh Tuấn cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

-------------------

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Nguyễn Văn Tiễn, Khoa Sinh, đã ra đi vĩnh viễn ở Melbounre. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với gia đinh Nguyễn Văn Tiễn. Cầu xin linh hồn  anh Tiễn mau sớm về cõi vĩnh hằng

-----------------------------------

Được tin thầy Đặng Vĩnh Thanh Ban Sinh Lý Thực Vật, đã từ trần tại France

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Đặng Vĩnh ThanhCâu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------

Được tin thầy Nguyễn Doãn Phi Ban Nguyên Tử, đã từ trần tại San Jose.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Doãn PhiCâu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------

Được tin thầy Lý Công Cẩn Ban Ban Nguyên Tử, đã từ trần tại Montpellier.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lý Công CẩnCầu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------

Được tin Nhac phụ của anh Lê Trung Thụy  vừa qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 93 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Lê Trung Thụy cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

-----------------------------------------

Được tin Ba của anh Ngô Phước Hậu, Khoa Sinh ​vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Ngô Phước Hậu và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------------

Được tin Thân Mẫu của chi Nguyễn Kế Diễm Khanh, Nhạc Mẫu của anh Đỗ Nam Biên, vừa qua đời ở Brisbane. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chi Khanh Biên  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hang

-----------------------------------------

Được tin Thân phụ của bạn Đỗ Tấn Nam, Khoa Sinh, lớp B vừa qua đời ở California, hưởng thọ 96 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Đỗ Tấn Nam cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

-------------------

Được tin Mẹ của bạn Bùi Thị Ngọc Vân Khoa Sinh, lớp A vừa qua đời ở San Jose California, hưởng thọ 94 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngọc Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

==========================

Được tin Hiền Thê của bạn Nguyễn Ngọc Lâm, Khoa Sinh Lớp C. Chị Nguyễn Thị Hương vừa qua đời ở Canada, hưởng dương 58 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Nguyễn Ngọc Lâm cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của chị Nguyễn Thị Hương mau sớm về cõi vĩnh hằng

-----------------------------------

Được tin Nhac phụ của bạn Đinh Thanh Liêm vừa qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 99 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Đinh Thanh Liêm cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Phêro mau sớm về nước Chúa

-----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của anh Vũ Quang Lương + Nhung, vừa qua đời ở USA. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Vũ Quang Lương và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hang

-----------------------------------------

Được tin thầy Nguyễn Thiện Tịch Ban Thực Vật, đã từ trần tại Việt Nam ngày 22  tháng 2 năm 2016, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Thiện Tịch và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Phạm Thị Ngọc Anh, Khoa Hóa đã lặng lẽ ra đi ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với Ngọc Anh và gia đinh. Cầu xin linh hồn bạn Ngọc Anh mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------------

Được tin thầy Phạm Trọng Qui, Ban Vật Lý Địa Cầu, đã từ trần tại Việt Nam ngày 23 tháng 1 năm 2016, hưởng thọ 79 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Phạm Trọng Qui và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc anh Huỳnh Quốc Tuấn, MPC đã ra đi vĩnh viễn ở Germany. Nhóm cựu SV Khoa Học Saigòn xin chia buồn với Huyền Trân và gia đinh. Cầu xin linh hồn anh Tuấn mau sớm về cõi niết bàn.

-----------------------------------

Được tin Thân phụ của bạn Chu Vân Nam vừa qua đời ở Sydney, hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Chu Vân Nam cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

-----------------------------------------

Vô cùng thương tiếc bạn Kỳ Xuân Thanh, Khoa Sinh đã ra đi vĩnh viễn ở Utah. Nhóm cựu SV Khoa Học Saign xin chia buồn với Bùi Lan Tin và gia đinh. Cầu xin linh hồn Thanh mau sớm về cõi vĩnh hằng

-----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Văn Tư, Khoa Hóa. Nhạc Mẫu của bạn Lê Thị Cẩm Nhung, Khoa Địa Chất vừa qua đời ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Nguyễn Văn Tư Lê Thị Cẩm Nhung cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của anh Nguyễn Tần, ​Khoa Tóan vừa qua đời ở Melbourne hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Nguyễn Tần và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ  mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

-----------------------------------

Được tin Thân phụ của bạn Tiền Lạc Quan và Tiền Anh Thơ, Khoa Sinh vừa qua đời ở Darwin, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Tiền Lạc QuanTiền Anh Thơ cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

-------------------------------------

Đươc tin rất trễ, hiền thê của bạn Nguyễn Quát, chi Khuê Tú đã qua đời. Nhóm cựu SV Đại Học Khoa Học SàiGòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Quát và gia đình, cầu mong linh hồn của Khuê Tú mau sớm vể cõi vĩnh hằng.

-------------------------------------

Được tin Thân Phụ của bạn Nguyễn Thị Ngọc, Nhạc phụ của bạn Nguyễn Tấn Lộc, ​Khoa Sinh, vừa qua đời ở Florida . Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Tấn Lộc và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

----------------- 

Được tin Thân Mẫu của bạn Đoàn Minh Tú, Nhạc Mẫu của bạn Thúy Hằng, ​Khoa Hóa vừa qua đời ở Canada hưởng thọ 89 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đoàn Minh Tú, Thúy Hằng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

----------------- 

Được tin Chị Mỹ Anh, chị của Ngô Ánh Tuyết,  ​vừa qua đời ở Sydney, hưởng thọ 62 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Ngô Ánh Tuyết và gia đình. Cầu xin linh hồn của chị mau sớm yên nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

----------------- 

Được tin thầy Nguyễn Thanh Tùng, cựu SV  Đại Học Khoa Học Sài Gòn, cựu giáo sư Toán Đại Học Cần Thơ và Đại Học Tiền Giang đã từ trần tại Bruxelle  ngày 8 tháng 2 năm 2015.Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Thanh Tùng và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hang.

======================

Được tin thầy Lê Chánh Đoáng, Giáo Sư Khoa Điện Tử  Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại Toulouse ngày 15 tháng 2 năm 2015 . Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lê Chánh Đoáng và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------------

Được tin Mẹ của Kim Dung, Nhạc mẫu của Dr. Tường Duy Long,vừa qua đời ở Sydney. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Long, Dung và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm vể cõi Niết Bàn.

-----------------

Được tin Mẹ của anh Nguyễn Cơ Quang Canada,  ​vừa qua đời ở California, hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh chị Quang Thủy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

----------------- 

Được tin Mẹ của chị Ngyễn Cẩm Vân Norway,  ​vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Cẩm Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

-----------------

Được tin Mẹ của bạn Ngyễn Thu Oanh Canberra,  ​vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Thu Oanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

-----------------

Được tin Ba của Cao Bích Vân Virginia, ​vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Bích Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

-----------------

Được tin Mẹ của Uyển Linh, Nhạc mẫu của anh Phó Thịnh Việt, ​khoa Vật Lý, vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Việt, Uyển Linh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm vể cõi Niết Bàn.

-----------------

Được tin trễ Mẹ của anh Huy, Nhạc Mẫu của Vũ Lan Phương​ Toronto, ​vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Huy Lan Phương và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

-----------------

Được tin Mẹ của anh  Đỗ Nam BiênĐỗ Yên Sơn, Nhac Mẫu của Nguyễn Kế Diễm Khanh vừa qua đời ở Brisbane, hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đỗ Nam Biên, Đỗ Yên Sơn, Nguyễn Kế Diễm Khanh  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn. 

============================

Được tin Nhạc Mẫu của thầy La Hớn Nam​, ​Khoa Hóa vừa qua đời ở Melbourne, hưởng thọ 90 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với thầy La Hớn Nam​, cô  Hoàng Ngân Khánh và gia đình. Cầu xin linh hồn của cụ mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

=============== 

Được tin Mẹ của bạn Vũ Phan Quang  Khoa Sinh vừa qua đời ở Nam California, hưởng thọ 92 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Phan Quang + Thủy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn. 

============================

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Thị Thanh Nhàn  Khoa Hoá vừa qua đời ở SàiGòn, hưởng thọ 91 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Thanh Nhàn và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng 

============================

Được tin Thân phụ của bạn Trần Phong Thủy, nhạc phụ của thầy Phạm Hữu Nghĩa ​vừa qua đời ở Sydney, hưởng thọ 94 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Phong Thủy và thầy Nghĩa cùng gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn.

================

Được tin trễ Thân phụ của bạn Lê Ngọc Hùng, nhạc phụ của bạn Từ Kim Thịnh ​Khoa Hóa qua đời ở Houston. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với hai bạn Hùng Thịnh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

----------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Văn Ba​, ​MPC 74, khoa Vật Lý, vừa qua đời ở SàiGòn, hưởng thọ 102 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Văn Bavà gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===============

Được tin Mẹ của bạn Nguyễn Kim Vân, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở Melbourne.  Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Kim Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

Được tin Mẹ của bạn Nguyễn Hữu Đức, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Hữu Đức gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

Được tin Mẹ của bạn Lục Thi Vân Hiền, ​Khoa Hoá vừa qua đời ở Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.  Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn  Luc Thi Vân Hiền và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

Được tin thầy Trần Chung Ngọc, Khoa Vật Lý Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại Chicago ngày 29 tháng 1 năm 2014. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Trần Chung Ngọc và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hang. 

===============

 

Được tin Ba của bạn Lê Thi Thu Thủy, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lê Thi Thu Thủy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

Được tin Bố của bạn Trần Thiện Huy, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở USA. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Thiện Huy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

Được tin thầy Nguyễn Chung Tú, cựu Khoa Trưởng Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại SàiGòn ngày 12 tháng 1 năm 2014. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nguyễn Chung Tú và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hang.

 

Giáo sư Nguyễn Chung Tú, một nhà khoa học, một người thày  

Cao Xuân An

 

===============

Được tin Bố của bạn Hoàng Ngọc Bích, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở SanJose hưởng thọ 77 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Hoàng Ngọc Bích và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng  

===============

Được tin Thân Phụ của bạn Nguyễn Thi Lục Hà, Nhạc Phụ của bạn Nguyễn Ngọc Đức, ​Khoa Sinh vừa qua đời ở VN hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thi Lục Hà, Ngọc Đức và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng 

----------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Chu Đình Phùng​, ​MGP 74, vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Chu Đình Phùng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===============

  

Được tin bạn Lê Tấn Nghĩa, cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Khoa Khoa Vật Lý đã từ trần tại Sài Gòn ngày11/11/2013 . Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nghĩa. Cầu mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

--------------------------------

Được tin Nhạc Mẫu của bạn Nguyễn Liên Ánh​, ​Khoa Địa Chất vừa qua đời. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Việt + Nguyễn Liên Ánh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

=============== 

 

 

Được tin Thân Phụ của bạn Trần Thanh Hà, đã ra đi trong giấc ngủ ở Virginia, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Thanh Hà và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===================

 

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với ​anh ​Lương Vinh Quốc Bửu ​ và gia đình về việc ra đi của em trai, Bác sĩ Lương Vinh Quốc Khanh. Nguyện cầu linh hồn của anh Khanh mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

===============

Được tin Thân Mẫu của bạn Phạm Ngọc Sáng​, ​Khoa Địa Chất vừa qua đời ở VN hưởng thọ 91 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phạm Ngọc Sáng và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===============

Được tin Thân Phụ của bạn Vũ Công Minh, Ông Giuse Maria Vũ Văn Cứ vừa qua đời ở San Diego California, hưởng thọ 95 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Công Minh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===================

Được tin Thân Mẫu của bạn Phạm Thị Hạnh ​, ​Khoa Hóa, vừa qua đời ở Adelaide, Australia. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phạm Thị Hạnh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===============

 Được tin Thân ​phụ​ của ​anh Trương ​Anh ​​Tuấn, Nhạc ​phu​ của chị ​ ​​Nguyễn Thị​ Kim Đoan

​Cụ Gioan Baotixita TRƯƠNG CÔNG CHÂU ​, ​vừa qua đời ở ​Canada​, hưởng thọ 10​0​ tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với ​anh ​Tuấn ​, chi ​​ Kim Đoa​n​ và gia đình. Nguyện cầu vong linh cụ mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng.

===============

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Ngoc Nga ​, ​Khoa Sinh qua đời ở VN. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Ngoc Nga và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===============

Được tin Thân Mẫu của chị Lê Thị Kiểm, Lê Thị Thảo và anh Lê Chí Hiếu, Nhạc mẫu của chị Nghiêm Thị Nhàn, anh Vũ Quốc Dụng. Bà Lê Chí Mãn, nhũ danh Nguyễn Thị Xang, pháp danh Trừng Trí vừa qua đời ở USA, hưởng thọ 101 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với các bạn Kiểm, Thảo, Dụng, Hiếu Nhàn và gia đình. Nguyện cầu vong linh cụ bà sớm về cõi Niết bàn.

 

==================

Được tin Nhạc Phụ của bạn Nguyễn Thị Thanh Long Khoa Sinh qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Thanh Long và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===================  

Được tin trễ, Mẹ của Nguyễn Ngọc Thu, nhạc mẫu của anh Lê Phụng Võ, đã từ trần ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng anh chi Võ Thu và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng.

------------------------------------ 

Được tin Thân Mẫu của bạn Vũ Công Minh  Khoa Hoá vừa qua đời. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Công Minh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

===================

Được tin Thân Mẫu của bạn Đinh Trung Chính Khoa Vật Lý vừa qua đời. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đinh Trung Chính và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

=================== 

Được tin thầy  Thái Văn Tùng, nguyên Giảng viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Thái Văn Tùng và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

Bài đọc phân ưu và cầu siêu cho Thầy

MÙA THU THƯƠNG TIẾC - Đoàn Xuân Liêm

=================== 

Được tin trễ, Ba của chị Hoàng Thị Quỳnh Hoa, nhạc phụ của anh Trần Việt Hòa, đã từ trần ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng anh chi Hòa Hoa và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng.

 

--------------------------------

 Được tin bạn Nguyễn Chiến, cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại San Jose ngày 4/3/2013. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng Kim và các cháu. Cầu mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

-------------------------------- 

Được tin Thân phụ của Nguyễn Kim Huê, Nhạc phụ của Hàn Hữu Vinh vừa qua đời. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Vinh Huê và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

 

Được tin bạn Trần Trọng Phước cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Khoa Khoa Vật Lý đã từ trần tại Sài Gòn ngày 4/1/2013. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng Nga và các cháu. Cầu mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

--------------------------------

Được tin Thân phụ của thầy Nguyễn Thúc Soạn đã từ trần tại Đà Lạt. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Thầy và tang quyến. Nguyện cầu vong linh ông sớm về cõi Niết bàn.

--------------------------------

Được tin thầy   Lê Kim Đính, Nguyên Giáo Sư Khoa Toán Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại SàiGòn, hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lê Kim Đính và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 Hình Ảnh Nén Hương tưởng nhớ thầy Đính

Nén hương tưởng nhớ

Tôi được học GS Lê Kim Đính năm Dự bị MPC (Tóan Lý Hóa) 1960-61. Là một nhà giáo rất có sư phạm, bài giảng của thày rất đầy đủ, nhưng cách dạy rất giản dị làm cho lãnh hội được dễ dàng. Tính tình lại rất hiền, thày Lê Kim Đính rất được lòng quý mến của sinh viên.

Những giòng này để thay nén hương tưởng nhớ  gửi đến thày.

Cao Xuân An, Paris

 

Nén hương tưởng nhớ

Em thành kính phân ưu cùng gia đình thầy và kính mong linh hồn thầy sớm về cõi Niết bàn

Nay kính,

Huỳnh Văn Công, D.Sc., Emeritus Professor,

Hoc-Tro cua Thay (C.C. MPC 1963-64), DHKHSG

Nén hương tưởng nhớ

Thầy Lê kim Đính khi mới từ Pháp về nước Thầy giảng dạy môn Toán lớp Première ( Đệ Nhị ) ở trường Petrus Ký , tôi học lớp Première B và anh Nguyễn thông Minh lớp Première A

Toàn bộ bài giảng bằng tiếng Pháp và Thầy với phấn trắng viết liên tục lên bảng đen và thầy không khi nào đến nhìn vào bài Thầy đã soạn, để trên bàn ở cạnh bảng

Bài giảng được viết đơn giản, nhưng đầy đủ, dễ hiểu. Chính nhờ đó mà tôi không còn sợ môn Toán và tôi đã theo học lớp Math Elem để thi bằng tú tài Toán Sau nầy khi lên học lớp MPC ở Đại học Khoa Học Sàigòn, thầy Lê kim Đính cũng là thầy Toán của tôi

Thầy hiền lành, đúng là mẫu mực của người Thầy

Vài dòng nhớ ơn Thầy Cầu xin hương hồn Thầy tiêu diêu miền cực lạc

 

Trần Hữu Chí,

Massy France

 

Nén hương tưởng nhớ

Trước Hình ảnh của Thầy Lê Kim Đính, Nguyễn Hữu Tính cúi đầu trước Bàn thờ Thầy cầu chúc cho hương hồn Thầy sớm Tiêu Diêu nơi miền Cực Lạc

Học trò Thầy 

Nguyễn Hữu Tính

=======================

Được tin Thân mẫu của  Ngô Mỹ Phương vừa qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Mỹ Phương + Côn  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

 

Được tin Thân mẫu  của anh Phạm Phú Hòa vừa qua đời ở Melbourne. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng anh Hòa  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Được tin Thân phụ của Vũ Thị Kim Liên, Nhạc phụ của Nguyễn Văn Vỹ vừa qua đời ở Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Vỹ Liên và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Được tin Mẹ của bạn  Phạm Minh Tân Khoa Sinh vừa qua đời tại Bắc Cali. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phạm Minh Tân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn

=============================

Được tin Ba chồng của Phạm Thị Hạnh, đã qua đời ở Adelaide. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Hạnh và gia đình. Cầu xin linh hồn của ông mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng.

============================= 

 

Được tin trễ Thân Phụ của anh Lê Văn Tốt đã từ trần tại Sài Gòn . Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình anh Lê Văn Tốt và gia quyến. Kính mong linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng

 

                                        ---------------------------------------

Được tin bạn Huỳnh Vệ Quốc,  Khoa Vật Lý mất ngày 26/09/2012 

Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

                                    -----------------------------------

Được tin chị Lê Thị Bạch Di cựu sinh viên Khoa Hóa đại học Khoahọc Sài Gòn, đã từ trần . Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng ban An Cư và gia quyến và mong chị sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

 

Được tin Ba của Lệ, Nhạc phụ của Vũ Quang Hy, đã từ trần ở VN. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Hy, Lệ và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

 

Được tin Thân Mẫu của Mai Ngọc Lan, Nhạc mẫu của Đặng Quốc Trung, Bà Quả Phụ Mai Lý đã từ trần ở Virginia, hưởng thọ 86 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Trung, Lan và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát về miền cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

 

Được tin Mẹ của Nguyễn Như Mai khoa Địa Chất, đã qua đời ở California. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Như Mai và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi niết bàn.

-----------------------------------

 

Được tin Mẹ của Tùng Hương khoa Địa Chất, đã qua đời ở Melbourne. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Tùng Hương và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

 -----------------------------------

Được tin Mẹ của Trần Vân khoa Địa Chất, đã qua đời ở Melbourne. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Trần Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

 

Được tin Bố của Vũ Phan Quang đã từ trần ở California, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Quang Thủy và gia đình. Cầu xin linh hồn của Ông mau sớm siêu thoát về miền cõi Niết Bàn.

  -----------------------------------

Được tin chồng của Nguyễn Mỹ Dung khoa Địa chất  vừa qua đời ở SàiGòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Mỹ Dung và gia đình. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. 

 -----------------------------------

Được tin chị Lê Thị Bạch Di cựu sinh viên Khoa Hóa đại học Khoahọc Sài Gòn, đã từ trần . Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng ban An Cư và gia quyến và mong chị sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Được tin Ba của ban Nguyễn Thị Mỹ  (Phan Thiết), vừa qua đời ở Việt Nam.

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Mỹ và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

==================

Được tin Ba của bạn Quách Châu Mây cựu sinh viên Khoa Vật Lý đại học Khoahọc Sài Gòn đa qua đời ơ VN. 

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Quách Châu Mây và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

==================

Được tin bạn Trần Đức Phúc cựu sinh viên Khoa Vật Lý đại học Khoahọc Sài Gòn, đã từ trần . Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

==================

Được tin thầy  Trần Đình Sơn, Nguyên Giáo Sư Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại Paris. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Trần Đình Sơn và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

===================

Được tin bạn Hồ Hữu Nhan cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Khoa Khoa Vật Lý  đã từ trần tại Sài Gòn ngày 31/07/2012. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

==========================

 

Được tin Thân Mẫu của bạn Mai Ngọc Thanh Khoa Vật Lý vừa qua đời tại California. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Mai Ngọc Thanh và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn

------------------------ 

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Hoài Trung Khoa Vật Lý  vừa qua đời tại Sài Gòn. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Hoài Trung  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn

------------------------

Được tin Ba của ban Nguyễn Ngọc Nga, vừa qua đời o Cali.

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Ngọc Nga và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.  

=============================

Đươc tin thân mẫu của Bùi Quang Chí, Bà quả phụ Bùi Quang Hinh, nhủ danh Lê-Thị-Ngọc-Châu, từ trần Thứ Hai, ngày 23 tháng 4, 2012

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Bùi Quang Chí và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

=============================

Được tin chồng của Nguyễn Thị Ánh khoa Địa chất,  anh Nguyễn Văn Đăng vừa qua đời ngày 4/4/2012 tại Thuy Sĩ. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Ánh và gia đình. Cầu xin linh hồn của anh mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

=============================

Được tin thầy Trần thế Hiển dạy môn Nhiệt -MPC  Đại Học  Sài Gòn đã từ trần tại Sai Gon.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Trần thế Hiển và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi vĩnh hằng. 

=============================

Được tin phu nhân thầy Đinh Văn Hoàng Khoa Sinh Hóa Đại Học  Sài Gòn đã từ trần tại Pháp.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Đinh Văn Hoàng và cầu xin hương linh cô siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

==------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Trần Thi Thu Vân , cựu khoa Địa chất, vừa qua đời ngày 4/2/2012 tại Bình Dương

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với   bạn Trần Thi Thu Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. 

====================

Được tin Thân Mẫu của bạn Trần Ngọc Xuân, cựu sv Vật-Lý Lưu-Quyển, vừa qua đời hôm Mùng 8 Tết, tại Tam-Kỳ, Quảng Nam. 

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với anh Trần Ngọc Xuân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Nhạc Mẫu cuả anh Trần Đình Phú, cựu SV MPC-Vật-Lý ĐHKH, là cụ Bà Maria Trần Thị Nguy  đã an nghỉ lúc 4:30 sáng, thứ Sáu, 20 tháng 1 năm 2012 (27 Tết, năm Tân Mão) tại Austin, Texas, USA. Hưởng thọ 82 tuổi.

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  anh Trần Đình Phú và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

 

====================

Được tin Thân phụ cuả anh Lữ anh Tú, cựu SV Lý-Hóa ĐHKH, là cụ ông Lữ văn Tốt đã mất ngày Jan 12, 2012  tại Liège ( Belgique ).

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với  anh Lữ anh Tú và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn

====================

 

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phó Thịnh Việt và gia đinh về sự ra đi của Bác gái ở Cali. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 ====================

Được tin Thân Mẫu của bạn Huỳnh Khánh Tiết vừa qua đời tại Pháp. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Huỳnh Khánh Tiết và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi niết bàn

====================

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Hồ Mạnh Thắng  và gia đinh về sự ra đi của Bác trai ở Cali. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu, nguyên Tổng Trưởng Xã Hội, phu quân của cô Trần Ngươn Phiêu, đã từ trần tại USA. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Trần Ngươn Phiêu và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

 

Được tin Bố của bạn Nguyễn Thị Thanh Long vừa qua đời. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Thị Thanh Long và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------------

Được tin bạn Lê Minh Hoàng cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Khoa Hóa đã từ trần tại Sài Gòn ngày 08.10.2011. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình anh Lê Văn Tốt và gia quyến  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

---------------------------------------

 

Được tin Nhac phụ của bạn Nguyễn Đăng Lợi  vừa qua đời. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Đăng Lợi  + Tú  và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------------

Được tin Thân Mẫu của bạn Nguyễn Văn Tiết vừa qua đời tại Việt Nam. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Văn Tiết và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn  Doãn Cẩm Liên và gia đình về sự ra đi của Bác gái ( phu nhân của nhà văn Doãn Quốc Sỹ )  ở Houston. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

                                                                    ====================

Được tin Thân Mẫu của chị Nguyễn Thu Hà vừa qua đời ngày tại Canada.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình chị Thu Hà. Cầu xin hương linh cụ bà siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

====================

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Ngọc Côn + Ngô Mỹ Phương  và gia đình về sự ra đi của Bác trai  ở Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin bạn Trần Văn Hiếu cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, có thời gian làm nghiệm chế viên bán thời gian tại phòng TP Thực Vật từ trần tại Sài Gòn ngày 23-4-2011. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong anh sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin bạn Trần Quốc Tuấn cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Khoa Địa Chất đã từ trần tại Sài Gòn ngày 22-4-2011. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

====================

Nhóm cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lê Cẩm Loan và gia đinh về việc ra đi của Bác gái ở Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin thầy  Nguyễn Trọng Cơ, Nguyên Giáo Sư Phòng Quang Học Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần lúc 19:06 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2011 tại Sherman Oaks, California, U.S.A. Hưởng thọ 69 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Nguyễn Trọng Cơ và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Thân Mẫu của thầy Tôn Thất Long là cụ bà Tôn Thất Dật vừa qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2011 tại Florida.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Tôn Thất Long và cầu xin hương linh cụ bà siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

           

====================

 

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Công Khanh và gia đinh về việc ra đi của Bác gái ở Canada. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin thầy Đinh Văn Hoàng, Khoa Sinh Hóa Đại Học  Sài Gòn đã từ trần tại Pháp.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Đinh Văn Hoàng và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

Cáo Phó Của Gia Đình Thầy Đinh Văn Hoàng

 

--------------------------------

Được tin thầy Phó Đức Minh, ban Vật Lý đã mất tại Sài Gòn. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Phó Đức Minh. Cầu xin hương linh thầy siêu thoát , sớm về cõi vĩnh hằng .

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngô Hoàng Anh và gia đinh về việc ra đi của Bác trai ở Westminter California. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với gia đình Phan Đại Hiệp + Tâm và gia đinh Nguyễn Kim Vân + An  về sự ra đi của Bác trai ở Melbourne. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết bàn.

--------------------------------

Được tin bạn Mai Phú Hiển cựu sinh viên đại học Khoahọc Sài Gòn, Khoa Hóa đã từ trần tại Sài Gòn ngày 29-1-2011 .

  Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Hải Vân  và gia đinh về sự ra đi của Bác gái  ở Brisbane. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Bích Liên + Quang  và gia đinh về sự ra đi của Bác trai ở Đức. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin bạn Trần Xuân Lâm cựu sinh viên đại học Khoahọc Sài Gòn, Khoa Hóa đã từ trần tại SàiGon

  Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

--------------------------------

Được tin Bùi Thức Toàn , con trai của cô Lê Thi Thu Vân và thầy Bùi Thức Thủy vưa từ trần ngày 25 tháng 12 năm 2010  tại Mississauga, hưởng thọ 40 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình cô Lê Thi Thu Vân. Cầu xin hương linh của em siêu thoát, sớm về cõi vĩnh hằng .

Chia buồn cùng Thu Vân  

Khóc chồng chưa ráo nước mắt

Số phần oan nghiệt lại bắt khóc con  

 

Tinh-thần tâm trí mõi-mòn 

THU VÂN nặng bước con đường khổ đau 

Ngàn dặm chẳng biết lời nào

Nói lên cho bớt nổi đau ngút ngàn

Khóc con đứt đoạn can tràng 

Tử sinh làm khổ đời nàng biết bao

                                                                 

Cúi xin đức Phật trên cao

Từ bi gia hộ hương linh THỨC TOÀN

 

                Lưu thanh Lâm + Mỹ Phương

                Trần Hữu Chí

                    25/12/2010

--------------------------------

Được tin trễ bạn Nguyễn Thị Thanh Huyên cựu sinh viên đại học Khoa Học Sài Gòn , khoa Sinh đã  từ trần ngày 29-10-2010 ở USA. Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Ba của Đặng Bích Nga đã từ trần tại California, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Nga và tang quyến. Nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Nhạc phụ của thầy Nguyễn Thúc Soạn là cụ ông Tô Mỹ Đào đã từ trần tại California, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Thầy và tang quyến. Nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngô Ánh Tuyết và gia đinh về sự ra đi của Bác gái ở SaiGon. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Nhạc mẫu bạn Trương Như Tuấn đã từ trần ở Melbourne, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Tuấn Như và tang quyến. Nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi Niết Bàn.

--------------------------------

Được tin Thân Mẫu của Đặng Quốc Trung và Đặng Tuyết Vân, Bà Quả Phụ Đặng Duy Chiểu, nhũ Danh Dương Thị Tự đã từ trần ở California, hưởng thọ 86 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Trung, Tuyết Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát về miền cõi Niết Bàn.

 

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Diễm Hạnh và gia đinh về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin anh Trần Kiên, phu quân của bạn Lê Thị Thùy Trang, đã mất tại Việt Nam ngày 28 tháng 9 năm 2010. Nhóm cựu SV Khoa Học SàiGon xin thành thật chia buồn cùng Thùy Trang và gia đình. Cầu xin linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng.

 --------------------------------

Được tin Giáo Sư Huỳnh Công Cẩn, cựu Giáo Sư Ban Động Vật trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã mất tại Việt Nam, ngày 20 tháng 9 năm 2010. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Giáo Sư Huỳnh Công Cẩn. Cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát, sớm về cõi vĩnh hằng .

 --------------------------------

 Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Đàm Thị Thái, Phát Minh  va gia đình về sự ra đi của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

--------------------------------

 

 Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Vũ Thị Hạnh, Vũ Kim Hùng, Nguyễn Vân An  va gia đình ở Syndey về sự mất mát của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

-------------------------------- 

 

Được tin Ông Nguyễn Văn Tý, nhân viên phòng Điện Tử trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã mất ngay 8/7/2010 tại Sài Gòn.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình chi Nguyễn Thi Kim Yến.Cầu xin hương linh Bác siêu thoát, sớm về cõi vĩnh hằng .

 

-----------------------------

 

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lâm Quôc Kiệt và gia đinh về sự ra đi của Bác trai tại US. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------

Được tin  hiền thê của anh Huỳnh Văn Nghĩa vừa mất tại Sài Gòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạnHuỳnh Văn Nghĩa cùng Gia Đình. Cầu xin linh hồn chị siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh.

----------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Võ Thu Hương( Germany)  và gia đinh về sự ra đi của Bác gái tại Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Được tin bạn Vũ Tất Việt cựu sinh viên đại học KhoaHọc Sài Gòn , khoa Sinh đã  từ trần ngày 17-6-2010 . Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lâm Trọng Nghiêm và gia đinh về sự ra đi của Bác trai tại Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lý Ngọc Phụng và gia đình về sự ra đi của Bác trai tại Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của Nguyễn Thị Hồng vừa mất hôm nay tại Sài Gòn ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn Thị Hồng và tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của GS Huỳnh Văn Công đã từ trần ở Sài Gòn. Nhóm Giảng Viên và học trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Huỳnh Văn Công.

 Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh .

-----------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đăng Anh Minh và gia đình về sự ra đi của Bác gái tại California. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Kim Thoa và gia đình về sự ra đi của Bác gái tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Giáo Sư Cổ Tấn Long, cựu Giáo Sư Ban Hoá Học trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn (trước 1975) đã mất tại Montréal, ngày 19 tháng 4 năm 2010, hưởng thọ 82 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Giáo Sư Cổ Tấn Long. Cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát , sớm về cõi vĩnh hằng .

 --------------------------------

Được tin anh Tài, anh trai của Nguyễn Tấn Lộc Florida vừa qua đời hưởng thọ 59 tuổi. Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Tấn Lộc và gia đinh, nguyện xin vong linh anh mau sớm về cõi vĩnh hằng .

 

-------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Văn Vỹ  và gia đinh về sự ra đi của Cố Giuse Nguyễn Văn Vượng tại Adelaide. Cầu xin linh hồn của cụ Cố Giuse mau sớm về nước Chúa.

------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Bùi Văn Thanh và gia đinh về sự ra đi của Bác trai tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 

 --------------------------------

 

 Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Hữu Đức  và gia đình về sự ra đi của Cháu trai. Cầu xin linh hồn của cháu mau về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của GS Lê Hữu Phúc (phòng Điện Tử), Bà Phạm Thị Huê đã từ trần, hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm Giảng Viên và học trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Lê Hữu Phúc. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh.

 

 --------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Thanh Hằng  và gia đình ở California về sự mất mát của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

 

Mẹ Là Phật

Điếu văn Tưởng nhớ Mẹ

--------------------------------------

 

 

Được tin anh Nguyễn Văn Biển, chồng của Nguyễn Thị Hồng (Địa Chất)  vừa mất sáng nay tại Melbourne ngày 06-02-2010. Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn Thị Hồng và tang quyến,  Xin cầu cho linh hồn Phêrô được an nghỉ trong tay Chúa nhân từ.

 -------------------------  

                            

 Được tin Thân phụ của bạn Nguyễn Thị Vàng (San Jose ), Ông Nguyễn Ngọc Lý đã từ trần ở Việt Nam ngày 5 tháng 2 năm 2010 hưởng thọ 95 Tuổi. Nhóm cựu SVKH Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng hai bạn và tang quyến, nguyện xin vong linh Bác sớm về cõi vĩnh hằng .

 -------------------------

 Được tin Thân mẫu của bạn Lục Hà ( nhạc mẫu của Nguyễn Ngọc Đức ) đã từ trần ở Việt Nam ngày 02.02.2010. Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng hai bạn và tang quyến, nguyện xin vong linh Bác  sớm về cõi  vĩnh hằng.

 --------------------

 Đươc tin Thân mẫu của thầy Vũ Đức Vinh  đã từ trần tại Saì Gòn, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình thầy Vũ Đức Vinh .Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh .

-----------------------

Được tin cô Mỹ Lan, hiền thê của thầy Cao văn Trung vừa mất ngày 27 tháng 01 năm 2010 tại Nam California vào lúc 4 giờ 15. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng thầy Cao văn Trung và gia Đình. Cầu xin hương linh cô siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh.

-----------------------

Được tin Cô  Mai Trần Ngọc Tiếng,  Khoa Sinh Đại Học Khoa Học Saigon đã từ trần tại Việt Nam ngày 20 tháng 1 năm 2010. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng  gia đình Cô  Mai Trần Ngọc Tiếng và cầu xin hương linh cô siêu thoát , mau sớm về cõi niết bàn.

Lễ 49 ngày cô Mai Trần Ngọc Tiếng

  Đám tang của cô Mai Trần Ngọc Tiếng

-----------------------

Được tin Thầy Buì Thức Thủy,  Khoa Sinh Đại Học Khoa Học Saigon đã từ trần tại Toronto ngày 1 tháng 12 năm 2009.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng cô Thu Vân và gia Đình của thầy Bùi Thức Thủy và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, sớm về miền lạc cảnh .

Điếu văn thầy Bùi Thức Thủy

Bui Thức Thủy biography

 ---------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Nguyễn Huy Hoàng (Xuân Lộc - Germany ) và gia đình về sự ra đi của bác trai Guise Nguyễn Văn Hai ở Melbourne ngày 19 11 2009. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước Chúa.

 -----------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Đoan Trang và gia đình về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 -----------------------------

Được tin bạn Nguyễn Thanh Hùng cựu sinh viên đại học Khoahọc Sài Gòn, Khoa Sinh đã từ trần tại Melbourne ngày 12-10-2009. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 -----------------------------       

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Huỳnh Thị Thu Vân và gia đình ở Melbourne vê` sự mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

--------------------------------- 

Được tin Thân mẫu, nhạc mẫu của các thầy Hồ Văn Hòa, thầy Hồ Ngọc Nhẫn , Trương Thị Liên đã từ trần tại Sài Gòn, hưởng thọ 92 tuôỉ. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Hòa, cô Liên. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh.

 ------------------------------

Được tin Giáo Sư Trần Kim Thạch,  Khoa Địa Chất Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại SàiGòn ngày 28 tháng 7 năm 2009. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình của Giáo Sư Trần Kim Thạch và cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh .

 --------------------------------

 Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Võ Thị Trang và gia đình về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 ---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngô Phước Hậu và gia đinh về sự ra đi của Bác gái tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-------------------------------------

Được tin Nhạc phụ bạn Nguyễn Thiện  Kế  đã từ trần ở Việt Nam. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi  vĩnh hằng.

------------------------------------------

 Được tin bạn Lý  Vĩnh Thống cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, khoa Hoá đã  từ trần ngày 20 - 6 - 2009 .

   Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Thị Lan Hương và gia đình ở Sydney vê` sự mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

------------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phạm Kim Hoằng va gia đình ở California vê` sư mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật

-----------------------------------------

 

Được tin Giáo Sư Cao Xuân Chuân Phòng Nguyên Tử Đại Học Khoa Học Sai Gòn đã từ trần tại Pháp ngày 18 tháng 5 năm 2009. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SG thành kính phân ưu cùng gia đình của Giáo Sư Cao Xuân Chuân và cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát, sớm về miền lạc cảnh. 

-----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của chị Nguyễn Thu Hà vừa qua đời ngày tại Canada.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình chị Thu Hà. Cầu xin hương linh cụ bà siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

====================

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Ngọc Côn + Ngô Mỹ Phương  và gia đình về sự ra đi của Bác trai  ở Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

====================

Được tin bạn Trần Văn Hiếu cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, có thời gian làm nghiệm chế viên bán thời gian tại phòng TP Thực Vật từ trần tại Sài Gòn ngày 23-4-2011. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong anh sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin bạn Trần Quốc Tuấn cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Khoa Địa Chất đã từ trần tại Sài Gòn ngày 22-4-2011. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

====================

Nhóm cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lê Cẩm Loan và gia đinh về việc ra đi của Bác gái ở Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin thầy  Nguyễn Trọng Cơ, Nguyên Giáo Sư Phòng Quang Học Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần lúc 19:06 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2011 tại Sherman Oaks, California, U.S.A. Hưởng thọ 69 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Nguyễn Trọng Cơ và cầu xin linh hồn của thầy mau sớm về cõi vĩnh hằng.

====================

Được tin Thân Mẫu của thầy Tôn Thất Long là cụ bà Tôn Thất Dật vừa qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2011 tại Florida.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng  gia đình thầy Tôn Thất Long và cầu xin hương linh cụ bà siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

           

====================

 

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Công Khanh và gia đinh về việc ra đi của Bác gái ở Canada. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng

====================

Được tin thầy Đinh Văn Hoàng, Khoa Sinh Hóa Đại Học  Sài Gòn đã từ trần tại Pháp.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Đinh Văn Hoàng và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, mau sớm về cõi niết bàn.

Cáo Phó Của Gia Đình Thầy Đinh Văn Hoàng

 

--------------------------------

Được tin thầy Phó Đức Minh, ban Vật Lý đã mất tại Sài Gòn. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Phó Đức Minh. Cầu xin hương linh thầy siêu thoát , sớm về cõi vĩnh hằng .

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngô Hoàng Anh và gia đinh về việc ra đi của Bác trai ở Westminter California. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với gia đình Phan Đại Hiệp + Tâm và gia đinh Nguyễn Kim Vân + An  về sự ra đi của Bác trai ở Melbourne. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết bàn.

--------------------------------

Được tin bạn Mai Phú Hiển cựu sinh viên đại học Khoahọc Sài Gòn, Khoa Hóa đã từ trần tại Sài Gòn ngày 29-1-2011 .

  Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Hải Vân  và gia đinh về sự ra đi của Bác gái  ở Brisbane. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi Niết Bàn.

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Vũ Bích Liên + Quang  và gia đinh về sự ra đi của Bác trai ở Đức. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin bạn Trần Xuân Lâm cựu sinh viên đại học Khoahọc Sài Gòn, Khoa Hóa đã từ trần tại SàiGon

  Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

--------------------------------

Được tin Bùi Thức Toàn , con trai của cô Lê Thi Thu Vân và thầy Bùi Thức Thủy vưa từ trần ngày 25 tháng 12 năm 2010  tại Mississauga, hưởng thọ 40 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình cô Lê Thi Thu Vân. Cầu xin hương linh của em siêu thoát, sớm về cõi vĩnh hằng .

Chia buồn cùng Thu Vân  

Khóc chồng chưa ráo nước mắt

Số phần oan nghiệt lại bắt khóc con  

 

Tinh-thần tâm trí mõi-mòn 

THU VÂN nặng bước con đường khổ đau 

Ngàn dặm chẳng biết lời nào

Nói lên cho bớt nổi đau ngút ngàn

Khóc con đứt đoạn can tràng 

Tử sinh làm khổ đời nàng biết bao

                                                                 

Cúi xin đức Phật trên cao

Từ bi gia hộ hương linh THỨC TOÀN

 

                Lưu thanh Lâm + Mỹ Phương

                Trần Hữu Chí

                    25/12/2010

--------------------------------

Được tin trễ bạn Nguyễn Thị Thanh Huyên cựu sinh viên đại học Khoa Học Sài Gòn , khoa Sinh đã  từ trần ngày 29-10-2010 ở USA. Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Ba của Đặng Bích Nga đã từ trần tại California, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Nga và tang quyến. Nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Nhạc phụ của thầy Nguyễn Thúc Soạn là cụ ông Tô Mỹ Đào đã từ trần tại California, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Thầy và tang quyến. Nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngô Ánh Tuyết và gia đinh về sự ra đi của Bác gái ở SaiGon. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Nhạc mẫu bạn Trương Như Tuấn đã từ trần ở Melbourne, hưởng thọ 85 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng Tuấn Như và tang quyến. Nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi Niết Bàn.

--------------------------------

Được tin Thân Mẫu của Đặng Quốc Trung và Đặng Tuyết Vân, Bà Quả Phụ Đặng Duy Chiểu, nhũ Danh Dương Thị Tự đã từ trần ở California, hưởng thọ 86 tuổi. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin thành thật chia buồn cùng Trung, Tuyết Vân và gia đình. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát về miền cõi Niết Bàn.

 

--------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Diễm Hạnh và gia đinh về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin anh Trần Kiên, phu quân của bạn Lê Thị Thùy Trang, đã mất tại Việt Nam ngày 28 tháng 9 năm 2010. Nhóm cựu SV Khoa Học SàiGon xin thành thật chia buồn cùng Thùy Trang và gia đình. Cầu xin linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng.

 --------------------------------

Được tin Giáo Sư Huỳnh Công Cẩn, cựu Giáo Sư Ban Động Vật trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã mất tại Việt Nam, ngày 20 tháng 9 năm 2010. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Giáo Sư Huỳnh Công Cẩn. Cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát, sớm về cõi vĩnh hằng .

 --------------------------------

 Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Đàm Thị Thái, Phát Minh  va gia đình về sự ra đi của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

--------------------------------

 

 Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Vũ Thị Hạnh, Vũ Kim Hùng, Nguyễn Vân An  va gia đình ở Syndey về sự mất mát của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

-------------------------------- 

 

Được tin Ông Nguyễn Văn Tý, nhân viên phòng Điện Tử trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã mất ngay 8/7/2010 tại Sài Gòn.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình chi Nguyễn Thi Kim Yến. Cầu xin hương linh Bác siêu thoát, sớm về cõi vĩnh hằng .

 

-----------------------------

 

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lâm Quôc Kiệt và gia đinh về sự ra đi của Bác trai tại US. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------

Được tin  hiền thê của anh Huỳnh Văn Nghĩa vừa mất tại Sài Gòn. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Huỳnh Văn Nghĩa cùng Gia Đình. Cầu xin linh hồn chị siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh.

----------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Võ Thu Hương( Germany)  và gia đinh về sự ra đi của Bác gái tại Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Được tin bạn Vũ Tất Việt cựu sinh viên đại học KhoaHọc Sài Gòn , khoa Sinh đã  từ trần ngày 17-6-2010 . Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lâm Trọng Nghiêm và gia đinh về sự ra đi của Bác trai tại Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-----------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Lý Ngọc Phụng và gia đình về sự ra đi của Bác trai tại Sài Gòn. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của Nguyễn Thị Hồng vừa mất hôm nay tại Sài Gòn ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn Thị Hồng và tang quyến. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

---------------------------------

Được tin Thân Mẫu của GS Huỳnh Văn Công đã từ trần ở Sài Gòn. Nhóm Giảng Viên và học trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Huỳnh Văn Công.

 Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh .

-----------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Đăng Anh Minh và gia đình về sự ra đi của Bác gái tại California. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Kim Thoa và gia đình về sự ra đi của Bác gái tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

--------------------------------

Được tin Giáo Sư Cổ Tấn Long, cựu Giáo Sư Ban Hoá Học trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn (trước 1975) đã mất tại Montréal, ngày 19 tháng 4 năm 2010, hưởng thọ 82 tuổi.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Giáo Sư Cổ Tấn Long. Cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát , sớm về cõi vĩnh hằng .

 --------------------------------

Được tin anh Tài, anh trai của Nguyễn Tấn Lộc Florida vừa qua đời hưởng thọ 59 tuổi. Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Tấn Lộc và gia đinh, nguyện xin vong linh anh mau sớm về cõi vĩnh hằng .

 

-------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Văn Vỹ  và gia đinh về sự ra đi của Cố Giuse Nguyễn Văn Vượng tại Adelaide. Cầu xin linh hồn của cụ Cố Giuse mau sớm về nước Chúa.

------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Bùi Văn Thanh và gia đinh về sự ra đi của Bác trai tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 

 --------------------------------

 

 Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Nguyễn Hữu Đức  và gia đình về sự ra đi của Cháu trai. Cầu xin linh hồn của cháu mau về cõi vĩnh hằng.

----------------------------------

Được tin Thân Mẫu của GS Lê Hữu Phúc (phòng Điện Tử), Bà Phạm Thị Huê đã từ trần, hưởng thọ 88 tuổi. Nhóm Giảng Viên và học trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Lê Hữu Phúc. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh.

 

 --------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Saigon xin chia buồn với bạn Thanh Hằng  và gia đình ở California về sự mất mát của Bác gái. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

 

Mẹ Là Phật

Điếu văn Tưởng nhớ Mẹ

--------------------------------------

 

 

Được tin anh Nguyễn Văn Biển, chồng của Nguyễn Thị Hồng (Địa Chất)  vừa mất sáng nay tại Melbourne ngày 06-02-2010. Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn Thị Hồng và tang quyến,  Xin cầu cho linh hồn Phêrô được an nghỉ trong tay Chúa nhân từ.

 -------------------------  

                            

 Được tin Thân phụ của bạn Nguyễn Thị Vàng (San Jose ), Ông Nguyễn Ngọc Lý đã từ trần ở Việt Nam ngày 5 tháng 2 năm 2010 hưởng thọ 95 Tuổi. Nhóm cựu SVKH Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng hai bạn và tang quyến, nguyện xin vong linh Bác sớm về cõi vĩnh hằng .

 -------------------------

 Được tin Thân mẫu của bạn Lục Hà ( nhạc mẫu của Nguyễn Ngọc Đức ) đã từ trần ở Việt Nam ngày 02.02.2010. Nhóm cựu SVKHSài Gòn xin thành kính phân ưu cùng hai bạn và tang quyến, nguyện xin vong linh Bác  sớm về cõi  vĩnh hằng.

 --------------------

 Đươc tin Thân mẫu của thầy Vũ Đức Vinh  đã từ trần tại Saì Gòn, hưởng thọ 87 tuổi. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình thầy Vũ Đức Vinh .Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh .

-----------------------

Được tin cô Mỹ Lan, hiền thê của thầy Cao văn Trung vừa mất ngày 27 tháng 01 năm 2010 tại Nam California vào lúc 4 giờ 15. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng thầy Cao văn Trung và gia Đình. Cầu xin hương linh cô siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh.

-----------------------

Được tin Cô  Mai Trần Ngọc Tiếng,  Khoa Sinh Đại Học Khoa Học Saigon đã từ trần tại Việt Nam ngày 20 tháng 1 năm 2010. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng  gia đình Cô  Mai Trần Ngọc Tiếng và cầu xin hương linh cô siêu thoát , mau sớm về cõi niết bàn.

Lễ 49 ngày cô Mai Trần Ngọc Tiếng

  Đám tang của cô Mai Trần Ngọc Tiếng

-----------------------

Được tin Thầy Buì Thức Thủy,  Khoa Sinh Đại Học Khoa Học Saigon đã từ trần tại Toronto ngày 1 tháng 12 năm 2009.

Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng cô Thu Vân và gia Đình của thầy Bùi Thức Thủy và cầu xin hương linh thầy siêu thoát, sớm về miền lạc cảnh .

Điếu văn thầy Bùi Thức Thủy

Bui Thức Thủy biography

 ---------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Nguyễn Huy Hoàng (Xuân Lộc - Germany ) và gia đình về sự ra đi của bác trai Guise Nguyễn Văn Hai ở Melbourne ngày 19 11 2009. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về nước Chúa.

 -----------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Đoan Trang và gia đình về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 -----------------------------

Được tin bạn Nguyễn Thanh Hùng cựu sinh viên đại học Khoahọc Sài Gòn, Khoa Sinh đã từ trần tại Melbourne ngày 12-10-2009. Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn thành kính phân ưu cùng gia quyến và  mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 -----------------------------       

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với Huỳnh Thị Thu Vân và gia đình ở Melbourne vê` sự mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

--------------------------------- 

Được tin Thân mẫu, nhạc mẫu của các thầy Hồ Văn Hòa, thầy Hồ Ngọc Nhẫn , Trương Thị Liên đã từ trần tại Sài Gòn, hưởng thọ 92 tuôỉ. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học Sài Gòn Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình thầy Hòa, cô Liên. Cầu xin linh hồn của Bà mau sớm siêu thoát  về miền lạc cảnh.

 ------------------------------

Được tin Giáo Sư Trần Kim Thạch,  Khoa Địa Chất Đại Học Khoa Học Sài Gòn đã từ trần tại SàiGòn ngày 28 tháng 7 năm 2009. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SàiGòn Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình của Giáo Sư Trần Kim Thạch và cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát , sớm về miền lạc cảnh .

 --------------------------------

 Nhóm cựu SV Khoa Học Saigon xin chia buồn với bạn Võ Thị Trang và gia đình về sự ra đi của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

 ---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Hoc Sài Gòn xin chia buồn với bạn Ngô Phước Hậu và gia đinh về sự ra đi của Bác gái tại VN. Cầu xin linh hồn của Bác mau sớm về cõi vĩnh hằng.

-------------------------------------

Được tin Nhạc phụ bạn Nguyễn Thiện  Kế  đã từ trần ở Việt Nam. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện xin vong linh  Bác  sớm về cõi  vĩnh hằng.

------------------------------------------

 Được tin bạn Lý  Vĩnh Thống cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, khoa Hoá đã  từ trần ngày 20 - 6 - 2009 .

   Thành kính phân ưu cùng gia quyến và mong bạn sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

---------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Trần Thị Lan Hương và gia đình ở Sydney vê` sự mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật.

------------------------------------------

Nhóm cựu SV Khoa Học Sài Gòn xin chia buồn với bạn Phạm Kim Hoằng va gia đình ở California vê` sư mất mát của Bác trai. Cầu xin linh hồn của Bác mau về cõi Phật

-----------------------------------------

Được tin Giáo Sư Cao Xuân Chuân Phòng Nguyên Tử Đại Học Khoa Học Sai Gòn đã từ trần tại Pháp ngày 18 tháng 5 năm 2009. Nhóm Giảng Viên và Học Trò của Đại Học Khoa Học SG thành kính phân ưu cùng gia đình của Giáo Sư Cao Xuân Chuân và cầu xin hương linh Giáo Sư siêu thoát, sớm về miền lạc cảnh. 

-----------------------------------