Trần Ngọc Kim

Trần Ngọc Kim

* Trưng Vương Một Thời Kỷ Niệm"

Thơ Trần Ngọc Kim và Vũ Uyên Giang

Bác sĩ Lê Khắc Bình phổ nhạc

Trưng Vương một thời kỷ niệm[1]..pps