Bài thơ Mừng Sinh Nhật bạn Nguyễn Thông Minh - Trần Hữu Chí

Bạn NGUYỄN THÔNG MINH

15 / 04 / 2014

Bảy mươi lăm, tháng năm chồng chất

NGUYỄN THÔNG MINH hà tất nghỉ tay

Nửa thế-kỷ miệt mài giảng dạy

KHOA HỌC tháng ngày mãi rèn trui

Mừng SINH NHẬT ngày vui đáo lại

Chúc bạn mình được mãi khỏe tươi.

Bạn bè xưa mọi người còn nhớ

Biệt danh bạn ở Petrus Ký

« Mr intelligent » thật đúng y

Bao giờ cũng nhất nhì trong lớp

Dòng đời tan hợp bao nông nỗi

Thân hữu nay trôi nổi bốn phương.

Sống xa cách quê hương trăm ngàn dặm

Giữa Xuân nồng hoa thắm nở khắp nơi

Vui Sinh nhật chỉ với chút quà mọn

Một cành đào mừng bạn tròn….

BẢY MƯƠI LĂM cái XUÂN.

Trần Hữu Chí và các bạn KHOA HỌC SÀIGÒN

ở PHÁP và CANADA