Hát cho nhau nghe nhà Duyệt Định mùa Covid

Hình chụp trong buổi họp mặt nhà Duyệt Định:

https://photos.app.goo.gl/or7nF3xmTsZEUTL89