Danh Sác cựu Giáo Sư và Giảng viên Đại Học Khoa Học SàiGòn

Từ Hòa Ái                                  Australia                      

Cao Xuân An                              France

Hà Ngọc Kim Anh,                     France

Tô Ngọc Anh                              Việt Nam

Nguyễn Phương Anh                France

Võ Hoàng Ân                              USA

Kiều Ngọc Ẩn                             Việt Nam

Đỗ Ngọc Bách,                           France

Huỳnh Thị Bánh                         Việt Nam

Bùi Huy Bình,                             France

Châu Công Bình                         Australia

Lương Vinh Quốc Bửu              Australia

Vũ Duy Chân,                              France

Lâm Thị Kim Châu                      Việt Nam

Phạm Tùng Chi,                          Australia

Văn Đức Chín                              Việt Nam

Huỳnh Văn Công,                       France

Lê Văn Công -Chu Tiểu Nguyệt Australia

Nguyễn Thúy Dung                    USA

Nguyễn thị Thu Đồng                 USA

Nguyễn Trút Đỉnh,                      France

Chu Văn Hải                                USA

Nguyễn Ngọc Hiển                     Việt Nam

Nguyễn Kim Hoa                        Việt Nam

Nguyễn Thị Hờn,                        Canada

Võ Thế Hào,                                France

Trịnh Thị Hồng                           Việt Nam

Hoàng Lê Hùng                           France

Trần Phi Hùng                            Việt Nam 

Trương Thiệu Hùng                   USA

Trần Thị Hường                          Australia

Trần Văn Hưng                           Việt Nam

Trần Huê                                      Australia

Hà Thúc Huy - Kim Dung           Việt Nam

Nguyễn Đình Huyên- Liên Hoa  Việt Nam

Nguyễn Thị Huyên                      Việt Nam

Trịnh Gia Khánh                          USA

Huỳnh văn Khánh- Xuân Lan     USA

Lê Công Kiệt                                Việt Nam

Đồng Sỹ Khiêm                            USA  

Nguyễn Thanh Khuyến,              Việt Nam

Phạm Quốc Kiệt                           France

Nguyễn Thị Ngọc Lang               Việt Nam

Bùi Văn Lệ                                    Việt Nam

Lê thành Lợi                                 Việt Nam

Trương Thị Liên                           Australia

Nguyễn thị Kim Lịnh                    USA

Đặng văn Liệt - Phi Phụng         Việt Nam

Hứa thị Bạch Loan                      Việt Nam 

Hà Đức Long                               France

Nguyễn Văn Mạc                         USA

Nguyễn Thị Xuân Mai                  USA

Lê Văn Mão                                  Canada

Nguyễn Thông Minh,                  Việt Nam

Nguyễn Minh                               USA

Huỳnh Thị Ngọc Nhân                 Việt Nam

Phạm Hữu Nghĩa,                        Australia

Huỳnh Thị Nhạn - HD Cự            USA

Trần An Nhàn,                              France

Nguyễn Văn Út Nhỏ                    Việt Nam

Vũ Chu Nhương                          Canada

Trương Thị Tố Oanh                   Việt Nam

Vũ Duy Phách                              USA

Lê Hữu Phúc                               Việt Nam

Lê Duy Phước                             Australia

Phạm Hữu Phụng                       Australia

Trần Mỹ Quan                             Việt Nam

Hà Ái Quấc                                  Canada

Nguyễn thị Quỳnh                       USA

Trần Ngọc Sách                           USA

Chu Phạm Ngọc Sơn                  Việt Nam

Nguyễn Ngọc Sương                  Việt Nam

Nguyễn Minh Tâm                       Australia

Tạ Trần Tấn                                  USA

Ong Vĩnh Tấn,                              USA

Ngô Quốc Thành - Ngọc Oanh   USA

Lê Ngọc Thạch                             Việt Nam

Nguyễn Xuân Thi                         USA

Nguyễn Điền Thuận                     France

Đỗ Quang Thọ                              France 

Lê văn Thục                                  Australia

Chu Ngọc Thuỷ                            France

Đặng Hồng Tiệm                          USA

Lê Khắc Tích- Xuân      Việt Nam

Đỗ Minh Tiết,                                France

Nguyễn Đức Tiến,                        France

Võ Kim Tiễn,                                 Việt Nam

Nguyễn Hữu Tính,                       France

Trịnh Toàn                                    USA

Trần Thanh Tòng                         Việt Nam

Hồ Thọ                                          Việt Nam

Châu Minh Trai                             USA

Nguyễn Thị Đức Trinh                 Việt Nam

Lê Vân Tú,                                     Australia

Trần Đình Tuấn                             USA

Mai Thị Tuyết                                Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng                    USA

Trần Thanh Tùng                         Việt Nam

Lê Thị Thu Vân                             Canada

Nguyễn Quang Vinh                    USA

Nguyễn Tăng Vinh                       Việt Nam

Vũ Đức Vinh                                 Việt Nam

Nguyễn Văn Vương                     Australia             

Nguyễn thị Thanh Xuân               USA

Nguyễn Thị Ngọc Yến                  USA