Danh Sách Phúng Điếu

Danh Sách Phúng Điếu Thầy Đinh Văn Hoàng

STT

 Danh Sách Phúng Điếu ThầyĐinh Văn Hoàng

1

GS Nguyn ngc Sương( Hữu cơ)        

GS Phùng Trung Ngân

   

2

GS Trn An Nhàn

GS Phm Hoàng H

 

3

GS Phm Hu Hip

GS Nguyn văn Hoàng( Vô Cơ)

 

4

Lê th Thu Vân (Hoá Hu Cơ)             

Đng Vĩnh Thanh (Sinh Lý)

 

5

Lê văn Mão (Sinh Hóa)                       

Chu Ngc Thy (Thc Vt) 

 

6

Hà Ái Quc (Sinh Hóa)                       

Đ Quang Th (Hóa Vô Cơ)

 

7

Huỳnh Khc Hoàng (Sinh Hóa)           

Nguyn th Ngc Hng Vt

 

8

Trn Hu Chí (Sinh Hóa)                    

Huỳnh văn Công (Đin t)

 

9

Thanh Lâm - M Phương (Đin t)    

Nguyn Đc Tiến (Đa Cht) 

 

10

Lưu th Bch Tuyết (Sinh Hoá)          

Tôn Tht Long (Toán)

 

11

Bình Phương – Thanh Hi                   France

Nguyn hu Tính (Hóa Lý)

 

12

Trúc Đnh - L Chi (Hoá Vô cơ)        

Nguyn văn Khiêm (Thc Vt)

 

13

Đc Diên – Kim Chi                                France

Ngô Phước Hu 

 

14

Tiết - Hnh Huỳnh                                  Swiss

Chu Tiu Nguyt ( Sinh Hoá) 

 

15

Nguyn Kim Anh (Thc Vt)             

Nguyn Kim Sơn

 

16

Cao Xuân An (Vt lý)                         

Nguyn th Xuân Mai (Hoá Hu Cơ)                         

 

17

Bùi Huy Bình (Đng Vt)                   

Khoa Hoc Sai Gòn - USA

 

18

Nguyn th Phương Anh (Đng Vt)   

Khoa Hoc Sài Gòn - Australia

 

19

Phan Long Ánh                                     Canada

Phm Tùng Chi ( Hóa Lý )

 

20

Vũ Bích Liên                                           Canada

Huỳnh Thi Nhn ( Hóa Hữu Cơ )

 

21

Võ Hoàng Ân                                       USA

Nguyn Xuân Thi

 

22

Nguyn Thúc Son                              Canada

Trn Th Hường ( Sinh Lý )

 

23

Lê Hc Lãnh Vân

Nguyn Văn Vương ( Thc Vt)

 

24

Vũ Lan Hoa                                          USA

Đoàn Xuân Liêm

 

25

Nguyn Tn Thọ                           Canada

Phm Hu Nghĩa + Trn Phong Thy

 

26

Nguyn Cơ Quang                              Canada

Nguyễn Thị Huyên ( Sinh Hoa )

 

27

Banh Ho Long                              Australia

Lâm Trong Nghiêm

 

28

Bùi Minh Tâm                                USA

Trn Thi Minh Châu + Hun

 

29

Đinh Thế Vĩnh                               USA

Hoàng Dân

 

30

Nguyn Thanh Cn                       USA

Phan Ngc Phượng

 

31

Ngô M Phuong + Trần Ngọc Côn  USA

Đ Yên Sơn

 

32

Phan Quang Lương                       USA

Đinh Thanh Liêm

 

33

Lương Dưong                               USA

Tin Lc Quan

 

34

Nguyn Đình Chiến                       USA

Tin Anh Thơ

 

35

Nguyễn Đặng Mỹ                      Canada

Nguyn Văn V

 

36

Nguyễn Thu Hà                     Canada


Truong Tuyet Phuong

 

37

Từ Kim Thinh    +LêNgocHưng         USA

Đng Tùng Hương

 

38

Nguyễn Cẩm Hồng                  USA

Nguyn Đăng Li

 

39

Từ Thị Mai Chi        USA

Nguyn Quí + Xuan Phương

 

40

 Vũ Phan Quang+ Thủy         USA


Ngô Ánh Tuyết

 

41

 

Vũ Cong Minh          USA

Võ L Chi

 

42

Huỳnh Kim Phương                USA

Pham Quc Bo

 

43

 Hoàng Thi Châm + Minh       USA

Duong Xuân Phúc

 

44

 Đinh Ngọc Báu                       USA

 Lê Thi Hien

 

45

 Vũ Thắng                                 USA

 Pham Thanh Binh

 

46

 Nguyễn Thanh Hằng             USA

 Lê Văn Tốt ( Đia Chat )

 

47

Trần Ngoc Diệp                        USA

 Huỳnh Thi Thu Vân

 

48

 Nguyễn Thi Vàng                      USA

 Nguyen Kim Vân

 

49

 Nguyễn Kim Đoan                    Canada

 Pham Thi Dung

 

50

 Lý Kim Long                                Canada

 Nguyen Kim Tân

 

51

 Vũ Thị Tuyêt                          France

 TranThu Vân

 

52

 Lâm Chánh Đao+ Lâm Thanh Thủy  France

 Pham Thị Hanh

 

53

 Đàm Thanh Vinh                           Canada

Lê Phụng Võ

 

54

 Nguyen Manh Tuan                         USA

 Huong Nam

 

55

 Vân Seyama                                   USA

Tu Hoa Ai

 

56

 Lê Thị Kiem          Germany ( đang ở USA)

 Chau Xuan Hung

 

 57

 Nguyen Đức Thuần                       Canada

 Truong Nhu Tuan

 

 58

 Nguyen Bich Van                           Canada

Pham Ngoc Sa'ng

 

 59

 Nguyen Hồng Thu                          Canada

 

 

 60

 Le Thi Bich Thuy                            Canada

 

 

 61

 Lam Thu Huong                             Canada

 

 

 62

 Tran Đức                                     USA

 

 

 63

 Tran Xuan Nhan + Thuy Lieu       Canada

 

 

 64

 Cao Thi Kim Hoang                   Canada

 

 

 65

 Trần Quang Dư                          USA

 

 

 66

 Đạt Võ                                       USA