Danh sách đóng góp tiền giúp thầy Đặng Văn Thànhu

 Danh Sach đóng góp tiền giúp thẩy Đặng Văn Thành   
    AUD USD Euro Canada Switzerland  
   
Tên Quốc gia 2180 330 310 150 100  
 
Quỹ Thiên Đường Australia+Cung Swiss + Phúc Florida 200          
Thầy Lê Vân Tú Canberra 100          
Thầy Lê Phụng Võ Sydney 10          
Phan Ngọc Phượng Melbourne 50          
Lê Văn John+Quynh Dao Canberra 50          
Truơng Tuyết Phương  Sydney 40          
Thầy Chu Ngọc Thủy France 100          
Thầy Nguyễn Minh Tâm Sydney 100          
Thầy Lê Văn Thục Sydney 200          
Nguyễn Văn Cung Switzerland         100 Gui Lý Kim Lang tien Thuy Sĩ
Trán Thị Kim Ngôn(Chiến Nguyễn) USA   50        
Lê Thi Phương Mai Norway 50          
Võ Lê Chi Sydney 50          
Trần Thúy Nga Sydney 50          
Thầy Nguyễn Hữu Tính France     100     Đã gửi trực tiếp thầy Thành
Thầy Bùi Vĩnh Lập Sydney 50          
Huỳnh Huyền Trân( Huỳnh Anh Tuán) Germany     10      
Cô Trần Huê Sydney 300          
Thầy Hà Văn Cự + Cô Nhạn USA   50        
Thầy Võ Hoàng Ân USA   50        
Phan Tiến + Điệp USA   50       50$ góp quỹ Thiên Đường
Đỗ Nam Biên + Nguyễn Kế Diễm Khanh Brisbane 50         50$ góp quỹ Thiên Đường
Nguyễn Ngọc Minh Sydney 50          
Nguyễn Việt Hồng Saigon     100      
Dương Xuân Phúc Sydney 20          
Tiền Lạc Quan Darwin 100          
Đỗ Hương Xuân Melbourne 10          
Nguyễn Ngọc Yến Sydney 50          
Đỗ Văn Thanh +Để Sydney 50          
Cô Trần Thị Hường Sydney 50          
Đàm Thi Thư Sydney 50          
Ngô Thu Lan Sydney 50          
Cô Lê Thi Thu Vân Toronto       100    
Lại Thị Mơ USA   20        
Van Seyama  USA   20        
Hồ Ngọc Bảo Melbourne 100          
Đỗ Khắc Thông + Huệ Sydney 50          
Thầy Đoàn Xuân Liêm Brisbane 50          
Trần Thị Trong Sydney 50          
Phạm Quốc Bảo  Sydney 50          
Nguyễn Thi Kim San Jose, USA   50        
Phan Long Ánh Toronto       50    
Đỗ Kim Chi Brisbane 50          
Đinh Thế Vĩnh USA   20        
Thầy Cao Xuân An Paris     100     Gửi thằng thầy Thành qua bank
Phạm Thi Kim Hoằng USA   20        
               
               
               
Tổng Cộng   2180 330 310 150 100