Còn Lại Lòng Nhau Một Tiếng HòCòn Lại Lòng Nhau Một Tiếng Hò

 


Người đã sang sông sao mãi chờ

Đợi nhau đã tàn chuyến phà trưa

Người đi trọn đời ta nhung nhớ

Dù đời thay đổi tựa nắng mưa

Đò quen giờ đã về bến mới

Ai người thấu hiểu nỗi niềm xưa...

Người đi đi mãi theo năm tháng

Có nhớ buồn thương một giọng hò?

 

Thanh Huyền

 

Ai đứng bên sông dõi mắt chờ

Đã tàn biết mấy chuyến phà trưa

Người đi để mãi lòng mong nhớ

Kẻ ở thương hoài chuyện nắng mưa

“Vẫn biết thời gian xuôi bến mới

Sao hoài tâm sự gởi đò xưa?”(1)

Tháng năm biền-biệt niềm lưu luyến

Còn lại lòng nhau một tiếng hò…

 

 Thanh Huyền

 

(1) mượn hai câu trong bài “Qua cù lao Tân Lộc ” của Lê Học Lãnh Vân