Tình Diều 

Tình Diều

 Tôi thích bài thơ "THẢ DIỀU " của bạn Nguyễn Chánh Trung xin được họa vận
                            
 
 TÌNH DIỀU!

"Gió nâng nhẹ cánh diều bay

 Dịu-dàng vuốt tóc, mắt ai ngước nhìn

Sáo diều réo rắt nhạc tình 

Đuôi diều vờn lượn, bóng hình gió mơn 

Dây diều giữ chặt keo sơn 

Mối tình chớm nở, chẳng sờn gió lay" 


Trần Hữu Chí
Massy France
 
xxx

THÂN GỞI ANH SOẠN VÀ CÁC BẠN
Tết ra bây giờ mình không biết làm gì?
Mở máy, thấy anh mời cỡi "con diều"  trong hình anh gởi tẩu hỏa nhập ma, hình nầy làm mình nổi hứng. Xin gởi anh bài thơ.
 

  
 
CỠI DIỀU

 

Gió ơi hãy thổi thật nhiều

Để tà váy đó như diều gặp phong,  

Mang ta bay bổng tận trời,  

Chín tầng mây sướng ở nơi thiên-đàng.

Giật mình chớ có mơ hoang

Cỡi diều đâu dễ mà  toan tính liều,  

Diều tuy đào tơ liễu yếu

Cất cánh bay rồi, có chịu nổi chăng ?

Xin Thiền, đặng lòng thanh-tịnh

Chớ xem hình mà tính chuyện viễn vông

                            
Trần Hữu Chí
Massy France 


xxx

Gió Ơi Hãy Thổi Lên

Để diều căng gió, bay cao tận trời

Mang ta lên đỉnh tuyệt vời

Chín tầng mây sướng, như lời Thích Sang ... ( Ngang )

Cỡi diều đâu phải dễ dàng

Xuống lên trật nhịp, chàng ràng ...nhừ xương

 

Trần Hữu Chí  

Massy France