Nên TuNgồi buồn lượm lặt mà chơi

Ghép lui ghép lại câu thơ thành bài

Thơ này chẳng phải của ai

Của nhiều thi sĩ ghép thành bài thơ:

 

 NÊN TUCon rùa chết bởi cái mai

Con công lông tốt, con voi cặp ngà

Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài đi với chữ tai một vần

 

Ai ơi nên rõ đường trần

Mơ tình là giả, nợ nần mà thôi

Nhớ cho qua cửa thần phù

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm

 

Cuộc đời phó mặc người chê

Công danh phú quý,chẳng chi một thì

Ai nhất thì tôi thứ nhì

Ai cao hơn nữa tôi thì thứ ba

 

Bao năm trong cả đời ta

Những điều đã thấy toàn đau cõi lòng

Ðừng xây chín bậc phù đồ

Xin người làm phước cứu cho nhiều người.

 

 Sydney

Tôn Hoài Phương