Họa Vận Phủi Áo Ra Đi - Nguyễn Thúc Soạn & Trần Hũu Chí

 PHỦI ÁO RA ĐI

 

ANH...                                                  EM...

Hảy (xích) lại gần đây thêm tí nửa                           Gió xuân lạnh , áo em mặc đủ ấm

Phút chia tay anh muốn nhủ đôi lời                         Anh đừng (xích) gần , lấm áo em đi

Để khơi dậy hoa tình vừa chớm nở                          Em suy-nghĩ kỹ , lòng hơi bức-rức

Chứ vội chi ? em dứt áo chia-lìa !!...                       Ta chia tay , chấm dứt những ngày vui

 

 

EM...                                                     ANH...

Em khẻ bảo ,…anh, còn gì… gì nửa ?                      Hồng-trần cát bụi , bao tình nặng                           

Đừng anh ơi , xin đừng tự dối mình                          Phủi áo ra đi , chẳng thoát vòng

   Đừng giận-hờn đừng oán-trách chi em                     Yêu thương ràng buộc , trong nổi khổ

Đừng nhỏ lệ khi duyên-tình không trọn                    Em mong tìm , chổ khác khá hơn

Dầu vẩn biết đường đời còn nhiều nổi                      Ôi mộng-ão ! hờn ghen oán-trách

Nổi đắng cay , nổi nhớ với nổi thương                     Anh chẳng còn cách giữ em thêm

Nổi…., nhiều gai , nhiều sỏi , nhiều ghền                Trong tình-yêu nếm mùi cay-đắng

Nhiều , nhiều quá …em làm sao tính được ?           Anh dặn lòng , chẳng tiếc , chẳng vui

 

Anh , em…đi…đây , thôi… em đi đây                    Em cứ đi ! phủi áo mà chi               

Em đi…em đi…đi mãi…nghe anh…                      Nên giữ lại , chỉ chút hương thừa

Can-đảm nhé…anh , em rời…anh đó                      Những ngày tháng , chứa-chan tình-ái

Đừng trách chi em , đừng hờn chi em…                 Nhìn lên , vòm hoa Mai rực nở

Anh… ơi… !!!!                                                       Thiên-thanh hương thở , nhẹ lòng sao

 

              

                                                                     Hoạ-vận

 

 THÚC - SOẠN  NGUYỄN                      TRẦN HỮU-CHÍ                  

  Québec CANADA                                   Massy  FRANCE

  08/10/2009                                               09/10/2009