Chữ Tài Chữ Tài 
Thiên hạ xưa nay lắm thứ tài

Sống sao cho hết kiếp thiện tai

Làm như trâu nước, lo quên sống

Giầu có đa đoan, thứ nô tài

Danh vọng bao đời đang mơ tới

Nhân tài phần thưởng sẽ về ai

Tâm dày, đức trọng cao tầm với

Đây chức thiên tài ai gánh vai
 

Minh Trí