Hà Nội Hoa Đào - Thơ Thôi Hiên, Nhạc Lê Võ, ca sĩ Bạch Liên, giọng ngâm Nguyễn Minh Đối

YouTube Video