Phương Mai
 

 
Về dưới mái nhà

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ
Mơ khúc tương phùng

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ             Bước tình hồng

             

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


 

  


 
 
  
 

             

 
      

           Môt mình

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ 

Vì đó là em

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ 
             Đừng xa em đêm nay

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 


 
             Nếu có yêu tôi

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


 
 
             Tình ca mùa đông

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ