Phương Mai
 

 
Về dưới mái nhà
Mơ khúc tương phùng             Bước tình hồng

             


 

  


 
 
  
 

             

 
      

           Môt mình 

Vì đó là em 
             Đừng xa em đêm nay

 


 
             Nếu có yêu tôi


 
 
             Tình ca mùa đông