Bài thơ Xuân độc đáo - CẢNH XUÂN


1. Đọc xuôi                                                            2. Đọc ngược

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời                    Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi                         Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc                     Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi               Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Qua lại khách chờ sông lặng sóng                    Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người           Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng                     Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười                      Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta


3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi                     4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

 

Cảnh Xuân ánh sáng ngời                                  Mắt ai bóng thướt tha

Thơ rượu chén đầy vơi                                       Đàn hát tiếng ngân xa

Giậu trúc cành xanh biếc                                   Bến đợi thuyền xuôi ngược

Hương Xuân sắc thắm tươi                                Sông chờ khách lại qua

Khách chờ sông lặng sóng                                  Sắc Xuân hương quyện lá

Thuyền đợi bến đông người                               Cành trúc giậu cài hoa

Tiếng hát đàn trầm bổng                                    Chén rượu thơ vui thú

Bóng ai mắt mĩm cười                                         Ánh Xuân cảnh mến ta

 

5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược                  6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi

 

Cười mĩm mắt ai                                                 Ta mến cảnh Xuân

Bổng trầm đàn hát                                              Thú vui thơ rượu

Người đông bến đợi                                             Hoa cài giậu trúc

Sóng lặng sông chờ                                              Lá quyện hương Xuân

Tươi thắm sắc Xuân                                            Qua lại khách chờ

Biếc xanh cành trúc                                             Ngược xuôi thuyền đợi

Vơi đầy chén rượu                                               Xa ngân tiếng hát

Ngời sáng ánh Xuân                                            Tha thướt bóng ai

 

7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi                          8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

 

Ánh sáng ngời                                                         Bóng thướt tha

Chén đầy vơi                                                           Tiếng ngân xa

Cành xanh biếc                                                       Thuyền xuôi ngược

Sắc thắm tươi                                                           Khách lại qua

Sông lặng sóng                                                         Hương quyện lá

Bến đông người                                                        Giậu cài hoa

Đàn trầm bổng                                                         Thơ vui thú

Mắt mĩm cười                                                           Cảnh mến ta

                                           

                       Không biết tác giả

 Phổ biến với mong mỏi tìm được tác giả bài thơ độc đáo này ( Kiến Thức Ngày nay )

 

GHI CHÚ : Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách, chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh. (KTNN)