Video Họp Mặt Tất Niên ở Sydney 2017


Video Họp Mặt Tất Niên:

https://youtu.be/2-tMu5cTByw

Tất Niên 2017 ở Sydney - Tâm tình

https://youtu.be/9djzAKus5yQ

Tất Niên 2017 ở Sydney - Ly Rượu Mừng

https://youtu.be/aZmK5KComB8

Tất Niên 2017 ở Syendy - Xuân Họp Mặt

https://youtu.be/k7aO_uTw_jU