Hình Giỗ thầy Lê Văn Thới 2014

 
Hình Giỗ thầy Lê Văn Thới 2014

 

  

 
 
Không biết tên, Thầy Bùi Thọ Thanh, Huỳnh văn Thạch, thầy Hà Thúc Huy, Lê Quan Ngay, Nguyển Hữu Pha, Cấn Thanh Sơn, Phan Ngọc Chi, Hồ thị Bánh. Những hình sau có thêm Nguyển văn Kim.