Video Clips

 
 

 

 

  Video clips: CT nhạc thính phòng 
         
                  1)       http://www.youtube.com/watch?v=UKPGNk5-428  (KHAI MAC)

                  2)      http://www.youtube.com/watch?v=Q-a6B_6yX24  (Hieu Thuan)

                  3)      http://www.youtube.com/watch?v=CIBSPnUjeR4   (Tuan)

                  4)      http://www.youtube.com/watch?v=by8PW2IHas8   (Diem Trang)

                  5)      http://www.youtube.com/watch?v=URs8i0g2tw0   (Hoang Anh)

                  6)      http://www.youtube.com/watch?v=OsNwlZ-hd1M   (Thanh Hang)

                  7)      http://www.youtube.com/watch?v=ycZ2oimXMQA  (Tuan)

                  8)      http://www.youtube.com/watch?v=a4uusBz-HA4  (Hieu Phuong)

                  9)     http://www.youtube.com/watch?v=v5PZWpvFGUI   (Trung & Tuan)

CT của nhóm KH Cambridge, Canada:

                    10)    http://www.youtube.com/watch?v=wROj1aPSSx4  (Hanh & Vinh)

                    11)    http://www.youtube.com/watch?v=XLruW9KgmAs  (Thuy Vinh)

                    12)    http://www.youtube.com/watch?v=ubxwoX79u_c    (Thuy Vinh)

                    13)   http://www.youtube.com/watch?v=R_dXPcg8M8s   (My Hanh)

Dạ vũ (ca sĩ KH USA, Canada và thân hữu)

                     14)   http://www.youtube.com/watch?v=29-OJRhGRbI    (Diem Trang/Paso)

                     15)   http://www.youtube.com/watch?v=ByEtrBhjTYo    (Thanh Hang / rumba)

                      16)   http://www.youtube.com/watch?v=XAbLofpF6hM    (David Vu / Tango)

                      17)   http://www.youtube.com/watch?v=6vU46e9K2DY  (Tran Tran / chachacha)

                      18)   http://www.youtube.com/watch?v=-xQ_E0ei2As  (Tru / techno)

                      19)   http://www.youtube.com/watch?v=Qfezrvco0y4   (Hieu Thuan & Tuan / bebop)

                      20)   http://www.youtube.com/watch?v=IykjuwMINAM  (Chau / twist)

                      21)    http://www.youtube.com/watch?v=nE5aJg1WM1c   (Hieu / boston)

                      22)   http://www.youtube.com/watch?v=dLf11svzkf0   (LanAnh / paso)

                      23)   http://www.youtube.com/watch?v=CqSzgTvwu_g   (AnhThao / slow)

                      24)   http://www.youtube.com/watch?v=RWdHvRHsoJ0 (Tru /techno)

                      25)   http://www.youtube.com/watch?v=OL8b8TJCPRs  (ThuyVinh / tango)

                      26)   http://www.youtube.com/watch?v=W6fJCfKv2Wo  (HieuThuan / rumba)

                      27)   http://www.youtube.com/watch?v=ZDR4xjzeUeY   (PhiHai / chachacha)

                      28)   http://www.youtube.com/watch?v=rjWyuaaKGRU   (DaLan / tango) 

                      29)   https://www.youtube.com/watch?v=NFvyB3cYTcM  (AnhThao / techno)

                      30)    https://www.youtube.com/watch?v=Gvl_9_STwvM   (MyHanh / Twist)

                      31)   https://www.youtube.com/watch?v=m40hv3E3sps   (David Vu / chachacha)

                      32)   https://www.youtube.com/watch?v=t8eVxlKyjzE   (Si /solosax)

                      33)   https://www.youtube.com/watch?v=5nhhIUoiNL8  (Diem Trang / tango)

                      34)   https://www.youtube.com/watch?v=KFOC8ElwQaY  (TranTran / nhac Hoa)

                      35)   https://www.youtube.com/watch?v=1TTJ-EyU__M   (AnhThao / rumba)

                      36)   https://www.youtube.com/watch?v=gwyZgdA471w   (LanAnh / techno)

                      37)   https://www.youtube.com/watch?v=0zj6FUZmNKE   (Hieu Phuong / slow)

                      38)   https://www.youtube.com/watch?v=73SB2e0y7zo   (BEMAC / ThanhHang)