Danh Sách Tham DựSố TT Tên Họ Quốc gia
1 Trần Kim Ngôn USA
2 Nguyễn Lê Trang USA
3 Nguyễn Ngọc Quang Canada
4 Greta Lee Canada
5 Trần Thu Nga USA
6 Trân Kim Duyên USA
7 Đỗ Phương Lan Canada
8 Đỗ Phương Lan2 Canada
9 Trương Tuyết Phương Australia
10 Trần Hữu Triêm Australia
11 Trương Mưu Biên Australia
12 Đoàn Thúy Hằng Canada
13 Đoàn Tú Canada
14 Đoàn Kim Canada
15 Hoàng Châu Canada
16 Nguyễn Minh USA
17 Nguyễn Mai USA
18 Dinh Thế Vĩnh USA
19 Đinh Kim Tân USA
20 Nguyễn Văn Thanh USA
21 Nguyễn Văn Thanh wife USA
22 Trần Nguyễn Thanh Hà USA
23 Trần Tấn Quốc Australia
24 Võ Lệ Chi Australia
25 Thầy Lê Văn Thục Australia
26 Hà Thúy Dung USA
27 Nguyễn Bùi Hòa USA
28 Nguyễn Trung Nghĩa Canada
29 Trần Kim Dung Canada
30 Lương Anh Tuấn Canada
31 Phan Long Ánh Canada
32 Nguyễn Thị Đoan Anh SaiGon
33 Vương Thanh SaiGon
34 Nguyễn Thanh Cần USA
35 Nguyễn Thanh Cần Tâp 8 USA
36 Bùi Thi Thanh Bình Australia
37 La Thành Australia
38 Ngô Thu Lan Australia
39 Bùi Quốc Cường USA
40 Nguyễn Ngoc Duyêt Australia
41 Đàm Thi Đinh Australia
42 Nguyễn Văn Bửu USA
43 Nguyễn Văn Bửu USA
44 Trần Lệ Hà USA
45 Nguyễn Tuân Nghiêm USA
46 Trần Anh Phương USA
Waiting list
47 Thầy Bùi Vĩnh Lập Australia
48 Thầy Bùi Vĩnh Lập wife Australia
49 Võ Quang Đạt USA