Chi phí

Chi phí

Chi Tiết Chương Trình Tour

Danh Sách Tham Dự

y

Số TT Tên Họ Quốc gia Rời ngày 14 hoặc 15 Rời ngày 16 Rời ngày 17 hoặc 18 Extra hotel ở Shinjuku Sapporo 16 April Tours Total Deposit1 Deposit 2 Deposit 3 Total deposit Balance 
1 Trần Kim Ngôn USA 2920         2920 100 2820   2920 0
2 Nguyễn Lê Trang USA 2920         2920 100 1820 1000 2920 0
3 Nguyễn Ngọc Quang Canada   112 3110 69 120 3411   2341   2341 1070
4 Greta Lee Canada   112 3110 69 120 3411   2341 1070 3411 0
5 Trần Thu Nga USA   3110       3110 100 2010 1000 3110 0
6 Trân Kim Duyên USA   3110       3110 100 2010 1000 3110 0
7 Đỗ Phương Lan Canada 2875         2875 100 1875   1975 900
8 Trần Thị Kim Canada   3215       3215 100 2115   2215 1000
9 Trương Tuyết Phương Australia   3110       3110 100 2010 1000 3110 0
10 Trần Hữu Triêm Australia   3110       3110 100 2010 1000 3110 0
11 Trương Mưu Biên Australia     3110 69 120 3299 100 3129 70 3299 0
12 Đoàn Thúy Hằng Canada 2875         2875   1875   1875 1000
13 Đoàn Tú Canada 2875         2875   1875   1875 1000
14 Đoàn Kim Canada 2875         2875   1875   1875 1000
15 Hoàng Châu Canada 2875         2875   1875   1875 1000
16 Nguyễn Minh USA   3110   65   3175 100 2075   2175 1000
17 Nguyễn Mai USA   3110   65   3175 100 2075   2175 1000
18 Dinh Thế Vĩnh USA   3110   65   3175 100 2075   2175 1000
19 Đinh Kim Tân USA   3110   65   3175 100 2075   2175 1000
20 Nguyễn Văn Thanh USA   3110   65   3175 100 2075   2175 1000
21 Nguyễn Văn Thanh wife USA   3110   65   3175 100 2075   2175 1000
22 Trần Nguyễn Thanh Hà USA   3110       3110 100 2010 1000 3110 0
23 Trần Tấn Quốc Australia     3215 69 120 3404 100 3234 70 3404 0
24 Võ Lệ Chi Australia   112 3215 69 120 3516 100 3234 182 3516 0
25 Thầy Lê Văn Thục Australia     3215 69 120 3404 3215   189 3404 0
26 Hà Thúy Dung USA 2920         2920 100 1820   1920 1000
27 Nguyễn Bùi Hòa USA 2920         2920 100 1820   1920 1000
28 Nguyễn Trung Nghĩa Canada   3110       3110 100 2810   2910 200
29 Trần Kim Dung Canada   3110       3110 100 2810   2910 200
30 Lương Anh Tuấn Canada   3215       3215 100 2115   2215 1000
31 Phan Long Ánh Canada   3215       3215 100 2115   2215 1000
32 Nguyễn Thanh Cần USA   3215       3215 100 2000 1115 3215 0
33 Nguyễn Thanh Cần Tâp 8 USA   3215       3215 100 2000 1115 3215 0
34 Bùi Thi Thanh Bình Australia   112 3215 69 120 3516 1480 1966 70 3516 0
35 La Thành Australia   112 3215 69 120 3516 1480 1966 70 3516 0
36 Ngô Thu Lan Australia     3215 69 120 3404 100 2234 1070 3404 0
37 Bùi Quốc Cường USA   3110       3110 100 2010 1000 3110 0
38 Nguyễn Bá Duyêt Australia     3215 69 120 3404 100 2115 1189 3404 0
39 Đàm Thi Đinh Australia     3215 69 120 3404 100 2115 1189 3404 0
40 Nguyễn Văn Bửu - 29-8 USA 1650         1650 100 1050 500 1650 0
41 Lê Ngọc Hồng  - 29-8 USA 1650         1650 100 1050 500 1650 0
42 Trần Lệ Hà USA   112 3110 69 120 3411 110 2231 1070 3411 0
43 Nguyễn Tuân Nghiêm USA   112 3110 69 120 3411 110 2231 1000 3341 70
44 Trần Anh Phương USA   112 3110 69 120 3411 110 2231 1000 3341 70
45 Vân Seyama - 8-16 USA   1250       1250     1095 1095 155
46 Shinjiro Seyama - 8-16 USA   1250       1250       0 1250
47 Trần Xuân Nhân Canada 2770         2770   1770   1770 1000
48 Trần Thúy Liễu Canada 2770         2770   1770   1770 1000
49 ANGELA DZUNG TRAN Australia   95 3215 69 120 3499   2429 1000 3429 70
50 Vi Thi Anh Hồng Australia     3215 69 120 3404     3404 3404 0
51 Huỳnh Ngọc Yến Australia 2710         2710       0 2710