Hotel London - England 26 May


Elmwood Hotel
19 & 20 Argyle square, Camden, London, WC1H 8AS, United Kingdom -
Phone: +442078334818
Nguyễn Ngọc Quang Tường Duy Long
Greta Lee Bàng Kim Dung
   
Thầy Lê Văn Thục Trần Lê Hà
  Vi Thị Ánh Hồng
Trần Văn Ngọc Sơn  
Huỳnh Thi Hoàng Trần Dung Angela
  Trần Thúy Nga
Lê Văn John  
Lê Lưu Dao Trần Phương Anh
  Nguyễn Tuấn Nghiem
Trần Tấn Quốc  
Võ Lệ Chi Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie)
  Bùi Hiển