Hotel Granville - France 29 May


Brit Hotel Essentiel de Granville   +33 2 33 50 05 05                                                                                                                                                                                                           
50400 Granville
75013 Paris
1091775307 1303346393 1857652667
Hà Anh Nguyệt Đinh Thế Vĩnh Phạm Thị Dung
Hà Anh Nguyêt husband Đinh Kim Tân Trần Thúy Nga
    Huỳnh Ngọc Yến
Triệu Thanh Tuyền (Kathy) Trần Kim Dung  
Triệu Thiên Nguyễn Nghĩa Trung Trần Dung Angela
    Vi Thị Ánh Hồng
Lê Văn John Nguyển Đức Quang Đặng Vũ Thúy Doan
Lê Lưu Dao Nguyễn Thi Xuân Đoài  
    Trần Tấn Quốc
Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie) Bich San Luu Võ Lệ Chi
Bùi Hiển Nam Huynh  
    DRIVER
Dương Thúy Hồng Thầy Lê Văn Thục  
Bùi Quang Hiển    
     
Bùi Thi  Thanh Bình Tường Duy Long  
La Thanh Bàng Kim Dung  
     
Trần Văn Ngọc Sơn Nguyễn Bá Duyệt  
Huỳnh Thi Hoàng Đàm Thị Định  
     
Tiền Lạc Quan Nguyễn Văn Bửu  
Tôn Nữ Song Yên Lê Ngọc Hồng  
     
Bùi Văn Thanh Nguyễn Ngọc Quang  
Lưu Hoàng Yến Greta Lee  
     
Vũ Kim Quy Nguyễn Việt Hồng  
Vũ Kiểu Dao Lê Quang Khải