Hotel Granville - France 29 MayBrit Hotel Essentiel de Granville   +33 2 33 50 05 05                                                                                                                                                                                                           
50400 Granville
75013 Paris
Hà Anh Nguyệt Đinh Thế Vĩnh Trần Thúy Nga
Hà Anh Nguyêt husband Đinh Kim Tân Phạm Thị Dung
   
Triệu Thanh Tuyền (Kathy) Trần Kim Dung Trần Dung Angela
Triệu Thiên Nguyễn Nghĩa Trung Đặng Vũ Thúy Doan
   
Lê Văn John Nguyển Đức Quang Vũ Kim Quy
Lê Lưu Dao Nguyễn Thi Xuân Đoài Vũ Kiểu Dao
   
Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie) Bich San Luu
Bùi Hiển Nam Huynh  
    DRIVER
Dương Thúy Hồng Thầy Lê Văn Thục  
Bùi Quang Hiển    
     
Bùi Thi  Thanh Bình Tường Duy Long  
La Thanh Bàng Kim Dung  
     
Trần Văn Ngọc Sơn Nguyễn Bá Duyệt  
Huỳnh Thi Hoàng Đàm Thị Định  
     
Tiền Lạc Quan Nguyễn Văn Bửu  
Tôn Nữ Song Yên Lê Ngọc Hồng  
     
Bùi Văn Thanh Nguyễn Ngọc Quang  
Lưu Hoàng Yến Greta Lee  
     
Huỳnh Ngọc Yến Nguyễn Việt Hồng  
Vi Thị Ánh Hồng Lê Quang Khải  
 
  Trần Tấn Quốc
  Võ Lệ Chi