Hotel Edinburgh -Scotland 24 May


Hotel Edinburgh -Scotland 24 May

Stay Edinburgh City Apartments - Royal Mile
CREST OF EDINBURGH, 217 High street, The Royal Mile, Old Town, Edinburgh, EH1 1PE, United Kingdom Phone: +441312201585
150/3 High Street (3rd floor, no lift)
Drop at opposite Starbucks, 124 High Street, the Royal Mile EH1 1SG
13 James Court, Flat 3,  493 Lawnmarket, Edinburgh EH1 2PB, also on the 3rd floor no lift
Trần Văn Ngọc Sơn Trần Lê Hà
Huỳnh Thi Hoàng Trần Phương Anh
  Nguyễn Tuấn Nghiem
Tường Duy Long  
Bàng Kim Dung Vi Thị Ánh Hồng
  Trần Dung Angela
Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie) Trần Thúy Nga
Bùi Hiển  
  Nguyễn Ngọc Quang
Trần Tấn Quốc Greta Lee
Võ Lệ Chi  
  Lê Văn John
Thầy Lê Văn Thục Lê Lưu Dao