Danh Sách tham dự và chi phí tour 2019


Tên Họ Quốc gia UK  (Euro) Turkey (Euro) Tour1 (Euro) Mini Hội Ngộ Paris Euro Tour 2 Euro Total chi phí tour Euro Deposit Tour 1 150 USD Deposit Tour 2 200 USD Deposit Hôi Ngô 30 USD  Deposit Tour 1- 250 USD  Deposit UK (USD) Deposit Turkey (USD) Deposit Tour 2 - 400 USD Deposit final USD Total Deposit USD Total Deposit Euro Balance (Euro)
Nguyễn Ngọc Quang Canada     750 80 1800 2630 150 200 30 250     560.5   1191 1000 1629.98
Greta Lee Canada     750 80 1800 2630 150 200 30 250     560.5   1191 1000 1629.98
Đinh Thế Vĩnh USA   480 750 80 1800 3110 150 200 30 250     400   1030 865.2 2244.8
Đinh Kim Tân USA   480 750 80 1800 3110 150 200 30 250     400   1030 865.2 2244.8
Bùi Văn Thanh Viet Nam     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Lưu Hoàng Yến Viet Nam     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Trần Dung Angela Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Thầy Lê Văn Thục Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Trần Tấn Quốc Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Võ Lệ Chi Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Phạm Thị Dung USA     750 80 1800 2630 150 200 30 150     150 2000 2680 2251.2 378.8
Trần Thúy Nga Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Tường Duy Long Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Bàng Kim Dung Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Lê Văn John Australia 780 480 750 80 1800 3890   200     317 226 400   1143 960.12 2929.88
Lê Lưu Dao Australia 780 480 750 80 1800 3890   200     317 226 400   1143 960.12 2929.88
Lê Chí Hiếu USA     500 80 1800 2380 150 200 30 250     400   1030 865.2 1514.8
Nghiêm Thị Nhàn USA     500 80 1800 2380 150 200 30 250     400   1030 865.2 1514.8
Nghiêm Thị Phúc USA         1800 1800 150 200         400   750 630 1170
Trần Thanh Hà USA         1800 1800   200         800   1000 840 960
Trần Kim Dung Canada     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Nguyễn Nghĩa Trung Canada     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Trần Thu Nga USA         1800 1800   200         400   600 504 1296
Bùi Quốc Cường USA         1800 1800   200         400   600 504 1296
Trần Kim Duyên USA         1800 1800   200         400   600 504 1296
Cô Lê Thu Vân Canada           0                 0 0 0
Phạm Kim Hoằng USA         1800 1800   200         400   600 504 1296
Nguyễn Bá Duyệt Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Đàm Thị Định Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Bich San Luu USA     750 80 1800 2630   200 30 370     400   1000 840 1790
Nam Huynh USA     750 80 1800 2630   200 30 370     400   1000 840 1790
Nguyễn Bội Ngọc USA         1800 1800   200         400   600 504 1296
Dương Thúy Hồng Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Bùi Quang Hiển Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Bùi Quang Huy Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Bùi Thi Cúc Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Bùi Thi  Thanh Bình Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
La Thanh Australia     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Trần Văn Ngọc Sơn Canada     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Huỳnh Thi Hoàng Canada     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Nguyễn Văn Bửu USA     750 80   830 150   30 250         430 361.2 468.8
Lê Ngọc Hồng USA     750 80   830 150   30 250         430 361.2 468.8
Hà Anh Nguyệt USA     750 80   830 150 250 30           430 361.2 468.8
Hà Anh Nguyêt husband USA     750 80   830 150 250 30           430 361.2 468.8
Nguyển Đức Quang USA     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Nguyễn Thi Xuân Đoài USA     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Tiền Lạc Quan Australia     750 80   830 150 208 80           438 367.92 462.08
Tôn Nữ Song Yên Australia     750 80   830 150 208 80           438 367.92 462.08
Triệu Thanh Tuyền (Kathy) USA     750 80   830 150 250 30           430 361.2 468.8
Triệu Thiên USA     750 80   830 150 250 30           430 361.2 468.8
Huỳnh Ngọc Yến Australia     750 80   830               720 720 604.8 225.2
Nguyễn Đức Minh Trí Denmark       80   80     30           30 25.2 54.8
Nguyễn Đức Minh Trí 2 Denmark       80   80     30           30 25.2 54.8
Nguyễn Văn Cung Switzerland       80   80     30           30 25.2 54.8
Nguyên Văn Cung Thúy Switzerland       80   80     30           30 25.2 54.8
Nguyễn Văn Cung Switzerland       80   80     30           30 25.2 54.8
Nguyễn Văn Cung Switzerland       80   80     30           30 25.2 54.8
Vũ Kim Quy USA     750 80   830               970 970 814.8 15.2
Vũ Kiểu Dao USA     750 80   830               1000 1000 840 -10
Nguyễn Việt Hồng Viet Nam     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Lê Quang Khải Viet Nam     750 80 1800 2630 150 200 30 250     400   1030 865.2 1764.8
Nguyễn HoàngTrâm USA         1800 1800     30 250     400   680 571.2 1228.8
Nguyễn Xuân Vinh USA         1800 1800             600   600 504 1296
Vi Thị Ánh Hồng Australia 780 480 750 80 1800 3890 150 200 30 250 317 226 400   1573 1321.3 2568.68
Trương Tuyết Phương Australia     500 80 1800 2380 150 200   50         400 336 2044
Trần Hữu Triêm Australia     500 80 1800 2380 150 200   50         400 336 2044
Lê Minh Tâm  USA         1800 1800                 0 0 1800
Trần Lệ Hà USA 780         780                 0 0 780
Trần Phương Anh USA 780         780                 0 0 780
Nguyễn Tuấn Nghiêm USA 780         780                 0 0 780
Nguyễn Ngọc Nga (Bùi, Jackie) USA 780   370 80   1230                 0 0 1230
Bùi Hiển USA 780   370 80   1230                 0 0 1230
Nguyễn Ngọc Minh Tuấn USA 780   370 80   1230                 0 0 1230
Nguyễn Thi Thanh Nữ USA 780   370 80   1230                 0 0 1230