Danh Sách tham dự và chi phí tour 2019


8Số TT Tên Họ Quốc gia Tour1 Euro Mini Hội Ngộ Paris Euro Tour 2 Euro Total Deposit Tour 1 150 USD Deposit Tour 2 200 USD Deposit Hôi Ngô 30 USD  Deposit Tour 1- 250 USD  Deposit Tour 2 - 400 USD Total Deposit USD Total Deposit Euro Balance (Euro)
1 Nguyễn Ngọc Quang Canada 750 80 1800 2550 150 200       350 294 2256
2 Greta Lee Canada 750 80 1800 2550 150 200       350 294 2256
3 Đinh Thế Vĩnh USA 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
4 Đinh Kim Tân USA 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
5 Bùi Văn Thanh Viet Nam 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
6 Lưu Hoàng Yến Viet Nam 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
7 Trần Dung Angela Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
8 Thầy Lê Văn Thục Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
9 Trần Tấn Quốc Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
10 Võ Lệ Chi Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
11 Phạm Thị Dung USA 750 80 1800 2550 150 200 30 150 150 680 571.2 1978.8
12 Đỗ Nam Biên Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
13 Nguyễn Kế Diễm Khanh Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
14 Tường Duy Long Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
15 Bàng Kim Dung Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
16 Lê Văn John Australia     1800 1800   200     400 600 504 1296
17 Lê Lưu Dao Australia     1800 1800   200     400 600 504 1296
18 Lê Chí Hiếu USA 450 80 1800 2250 150 200 30 250 400 1030 865.2 1384.8
19 Nghiêm Thị Nhàn USA 450 80 1800 2250 150 200 30 250 400 1030 865.2 1384.8
20 Nghiêm Thị Phúc USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
21 Trần Thanh Hà USA     1800 1800   200     800 1000 840 960
22 Trần Kim Dung Canada 750 80 1800 2550 150 200       350 294 2256
23 Nguyễn Nghĩa Trung Canada 750 80 1800 2550 150 200       350 294 2256
24 Trần Thu Nga USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
25 Bùi Quốc Cường USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
26 Trần Kim Duyên USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
27 Cô Lê Thu Vân Canada       0           0 0 0
28 Phạm Kim Hoằng USA     1800 1800           0 0 1800
29 Nguyễn Bá Duyệt Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
30 Đàm Thị Định Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
31 Bich San Luu USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
32 Nam Huynh USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
33 Nguyễn Bội Ngọc USA     1800 1800   200     400 600 504 1296
34 Dương Thúy Hồng Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
35 Bùi Quang Hiển Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
36 Bùi Quang Huy Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
37 Bùi Thi Cúc Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
38 Bùi Thi  Thanh Bình Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
39 La Thanh Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
40 Trần Văn Ngọc Sơn Canada 750 80 1800 2550 150 200       350 294 2256
41 Huỳnh Thi Hoàng Canada 750 80 1800 2550 150 200       350 294 2256
42 Nguyễn Văn Bửu USA 750 80   750 150   30 250   430 361.2 388.8
43 Lê Ngọc Hồng USA 750 80   750 150   30 250   430 361.2 388.8
44 Hà Anh Nguyệt USA 750 80   750 150 250 30     430 361.2 388.8
45 Hà Anh Nguyêt husband USA 750 80   750 150 250 30     430 361.2 388.8
46 Nguyển Đức Quang USA 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
47 Nguyễn Thi Xuân Đoài USA 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
48 Tiền Lạc Quan Australia 750 80   750 150 208 80     438 367.92 382.08
49 Tôn Nữ Song Yên Australia 750 80   750 150 208 80     438 367.92 382.08
50 Triệu Thanh Tuyền (Kathy) USA 750 80   750 150 250 30     430 361.2 388.8
51 Triệu Thiên USA 750 80   750 150 250 30     430 361.2 388.8
52 Huỳnh Ngọc Yến Australia 750 80   750 150 200 30     380 319.2 430.8
53 Nguyễn Đức Minh Trí Denmark   80   80     30     30 25.2 54.8
54 Nguyễn Đức Minh Trí 2 Denmark   80   80     30     30 25.2 54.8
55 Nguyễn Văn Cung Switzerland   80   80     30     30 25.2 54.8
56 Nguyên Văn Cung Thúy Switzerland   80   80     30     30 25.2 54.8
57 Nguyễn Văn Cung Switzerland   80   80     30     30 25.2 54.8
58 Nguyễn Văn Cung Switzerland   80   80     30     30 25.2 54.8
59 Hoài Trung Phạm USA 750 80 1800 2550 150 200   200 400 950 798 1752
60 Vũ Kim Quy USA 750 80   750 150   30 250   430 361.2 388.8
61 Vũ Kiểu Dao USA 750 80   750 150   30 250   430 361.2 388.8
62 Nguyễn Việt Hồng Viet Nam 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
63 Lê Quang Khải Viet Nam 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
64 Nguyễn HoàngTrâm USA     1800 1800           0 0 1800
65 Nguyễn Xuân Vinh USA     1800 1800           0 0 1800
66 Vi Thị Ánh Hồng Australia 750 80 1800 2550 150 200 30 250 400 1030 865.2 1684.8
67 Trương Tuyết Phương Australia 450 80 1800 2250 150 200         0 2250
68 Trần Hữu Triêm Australia 450 80 1800 2250 150 200         0 2250
69                            
      34350   88200