Africa GroupsTrưởng xe Nguyễn Ngọc Quang
Group 1 Quốc gia Group 2 Quốc gia Group 3 Quốc gia Group 4 Quốc gia
Nguyễn Ngọc Quang Canada Trần Lệ Hà USA Trần Anh Phương USA Lê Chí Hiếu USA
Greta Lee Canada Trần Quốc Khanh USA Huỳnh Loan USA Nghiêm Thị Nhàn USA
Nguyễn Trung Nghĩa Canada Trần Văn Lương USA Trần Thúy Nga Australia Dinh Thế Vĩnh USA
Trần Kim Dung Canada Phạm Phong Nhã USA Nguyễn Ngọc Yến Australia Đinh Kim Tân USA
Lê Văn John Australia Hà Quốc Bảo USA Trần Angela Dung Australia Tường Duy Long Australia
Lê Lưu Dao Australia Hà Đao Nguyễn USA Nguyễn Tuân Nghiêm USA Bàng Kim Dung Australia
Nguyễn Anh Dũng Australia Trần Hung Henry USA Nghiêm Thị Phúc USA Trương Mưu Biên Australia
Nguyễn Kim Lý Australia Trần Hà Tery USA Phạm Kim Hoằng USA Thầy Lê Văn Thục Australia
Nguyễn Văn Vỹ Australia Nguyễn Kim Tân Australia Võ Thi Viêt Thanh Canada Bùi Thi Thanh Bình Australia
Vũ Thi Kim Liên Australia Lê Thị Mai Lan Australia Ann Marie Tallman USA La Thành Australia
        Võ Lệ Chi Australia Bùi Quang Hiển Australia
            Dương Thúy Hồng Australia