Chi Phi Africa + Eastern Europe + Nepal    Cost Deposit        
   
Tên Họ Quốc gia South Africa, Zimbawee, Botswana Namibia Albania Bulgaria, Macedonia Nepal Total Africa Africa 2 Albania Bulgaria Macedonia Nepal Đợt 2 Total Balance Balance Aussie in Australian dollars    
   
   
   
Nguyễn Ngọc Quang Canada 1710 700     2410 1000       1410 2410 0      
Greta Lee Canada 1710 700     2410 1000       1410 2410 0      
Trương Mưu Biên Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Dinh Thế Vĩnh USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Đinh Kim Tân USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Tấn Quốc Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Võ Lệ Chi Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Thầy Lê Văn Thục Australia 1710 700 680   3090 900 700 200   1290 3090 0 0.00    
Nguyễn Trung Nghĩa Canada 1710 700     2410 900 1325       2225 185      
Trần Kim Dung Canada 1710 700     2410 900 1325       2225 185      
Bùi Thi Thanh Bình Australia 1710 700 680   3090 900 700 200   1290 3090 0 0.00    
La Thành Australia 1710 700 680   3090 900 700 200   1290 3090 0 0.00    
Bùi Quang Hiển Australia 1710 700 680   3090 900 700 200   1290 3090 0 0.00    
Dương Thúy Hồng Australia 1710 700 680   3090 900 700 200   1290 3090 0 0.00    
Lê Chí Hiếu USA 1710 700     2410 1000 1410       2410 0      
Nghiêm Thị Nhàn USA 1710 700     2410 1000 1410       2410 0      
Nghiêm Thị Phúc USA 1710 700     2410 1000 1410       2410 0      
Phạm Kim Hoằng USA 1710 700     2410 400 700     1310 2410 0      
Tường Duy Long Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Bàng Kim Dung Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Nguyễn Văn Vỹ Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5   1937.5 1290 1779.31 65 1844.31
Vũ Thi Kim Liên Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5   1937.5 1290 1779.31 65 1844.31
Trần Thúy Nga Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Nguyễn Ngọc Yến Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Trần Angela Dung Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Nguyễn Tuân Nghiêm USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Anh Phương USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Huỳnh Loan USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Lệ Hà USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Quốc Khanh USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Văn Lương USA 1710 700     2410 900 1050     460 2410 0      
Phạm Phong Nhã USA 1710 700     2410 900 1050     460 2410 0      
Nguyễn Kim Tân Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Lê Thị Mai Lan Australia 1710 700 680 137.5 3228 900 700 200 137.5 1290 3227.5 0 0.00    
Hà Quốc Bảo USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Hà Đao Nguyễn USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Võ Thi Viêt Thanh Canada 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Ann Marie Tallman USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Hung Henry USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Trần Hà Tery USA 1710 700     2410 900 700     810 2410 0      
Lê Văn John Australia 1780 700 680 137.5 3298 900 700 200 137.5 1360 3297.5 0 0.00    
Lê Lưu Dao Australia 1780 700 680 137.5 3298 900 700 200 137.5 1360 3297.5 0 0.00    
Nguyễn Anh Dũng Australia 1820   680 137.5 2638 900 700 200 137.5 700 2637.5 0 0.00    
Nguyễn Kim Lý Australia 1820   680 137.5 2638 900 700 200 137.5 700 2637.5 0 0.00    
Pham Thi Dung USA     680   680     680     680 0      
Nguyễn Ngọc Lang USA     680   680     680     680 0      
                                 

'